• Print
  • Print

Nedsættelse af lokale uddannelsesudvalg

Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser beskriver i § 9, at udbyderne nedsætter lokale uddannelsesudvalg, paritetisk sammensat af relevante parter modsvarende de parter, der sidder i Efteruddannelsesudvalget. Parterne er nu:

Arbejdsgiversiden Arbejdstagersiden
Danske Regioner: sygehusene og en række institutioner for fysisk og psykisk handicappede FOA: pædagogmedhjælpere, dagplejere, social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, portører m.fl.
KL: institutioner for børn, unge ældre, syge handicappede og raske

Socialpædagogernes landsforbund, SL: familieplejere, værkstedsmedarbejdere, medhjælpere i døgntilbud, herunder opholdssteder

3F: omsorgsmedhjælpere
BUPL: klubmedarbejdere

Arbejdsgiverorganisationerne ønsker på sigt, at også private arbejdsgiverorganisationer tilbydes en plads i Efteruddannelsesudvalget. Derfor opfordres udbydere, der ønsker det, at tilbyde private arbejdsgivere/arbejdsgiverorganisationer en plads i det lokale uddannelsesudvalg.

Procedure for udpegning

Iflg. Loven "udpeges" repræsentanter af Efteruddannelsesudvalget efter "indstilling" af de lokale organisationer. Denne procedure ønsker Efteruddannelsesudvalget forenklet, så uddannelsesinstitutionerne direkte anmoder de lokale organisationer om at indtræde i LUU, hvorefter udvalget konstituerer sig selv uden yderligere udpegningsprocedure.

I flg. loven skal der være paritet mellem arbejdsgiver- og arbejdstagerrepræsentanter i de lokale uddannelsesudvalg. Efteruddannelsesudvalget er af den opfattelse, at dette er en optimal situation, der ikke bør hindre at evt. ønskede og interesserede repræsentanter kan få en plads.

De centrale organisationer har flg. vejledning om nedsættelsesprocedure:

KL: KL opfordrer udbyderne til at rette henvendelse til de kommuner, de ønsker at samarbejde med og bede dem udpege en repræsentant. Evt. kan kommunerne udpege repræsentanter i fællesskab.

Danske Regioner: Regionerne ønsker, at udbyderne henvender sig til forvaltningen, som så udpeger repræsentanter enten fra forvaltningen eller fra institutionerne.

FOA: FOA ønsker at udbyderne henvender sig til nærmeste FOA-afdeling.

3F: 3F ønsker at de udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for omsorgsmedhjælpere henvender sig til nærmeste 3F-afdeling.

SL: SL ønsker at udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for forbundets medlemmer henvender sig til nærmeste SL-kreds.

BUPL: Ønsker at de udbydere, der er godkendt til at udbyde uddannelser for klubmedarbejdere henvender sig til nærmeste BUPL-afdeling.

Struktur

Der er tradition på skolerne for at have et lokalt uddannelsesudvalg for det pædagogiske område og et andet for social- og sundhedsområdet. Det synes vi fortsat er hensigtsmæssigt og sådan er vi organiseret centralt. Men vurderer I det mere udbytterigt, at lægge udvalgene sammen i ét AMU-udvalg er det en lokal afgørelse. Blot I er opmærksomme på, at uddannelsesbehov for de små målgrupper også tilgodeses.

Andre udbydere foreslår at lægge udvalgene sammen med lokale uddannelsesudvalg nedsat i henhold til grunduddannelserne. Vurderer I det mest hensigtsmæssigt er det ligeledes en lokal afgørelse. Blot I er opmærksomme på, at det kan blive et stort og omfangsrigt arbejde at drive og udvikle to forskellige lovgivningsområder.

Partnerskab og netværk

Partnerskaber mellem arbejdspladser og uddannelsesinstitution kan give indholdsrige, langvarige samarbejdsrelationer, og vi kan kun støtte etablering af disse.

Nogle udbydere etablerer forskellige netværkssamarbejder mellem uddannelses-ansvarlige inden for bestemte faglige områder. Også den slags samarbejder finder vi konstruktive og hensigtsmæssige.

Nye samarbejdsfora af ovennævnte typer, kan dog næppe erstatte de lokale uddannelsesudvalg, som via deres repræsentative status i højere grad må forventes at kunne bidrage til kvalificering af hele AMU-programmet.

Registrering af lokale uddannelsesudvalg

Udvalgenes sammensætning kan ses ved klik på Oversigt over lokale uddannelsesudvalg.

Oplysninger om de lokale uddannelsesudvalgs sammensætning, vedligeholdes af uddannelsesinstitutionerne selv via såkaldte "skoleadministratorer". Skoleadministratorene har fået tildelt log-in, der giver adgang til at registrere udvalg, der er tilknyttet deres egen institution.

Nye skoleadministratorer kan få tildelt log-in ved henvendelse til EPOS.

En vejledning til registrering af udvalg og udvalgsmedlemmer findes her.

Gå til registrering af medlemmer mv.