• Print
  • Print

Sommernyt fra EPOS

Indhold:

5 regionale konferencer skal markedsføre AMU

Næsten 30.000 elevuger i 2005 – ny statistik

TUP-bevillinger til EPOS-området

Nye uddannelser på vej

Lærerkonference - et tilløbsstykke

Portøruddannelsesnævnet får sekretariat i EPOS

 

5 regionale konferencer skal markedsføre AMU

I et tæt samarbejde med udbyderne gennemfører EPOS 5 regionale konferencer i september – oktober. Formålet er at øge kendskabet til AMU-programmets tilbud hos uddannelsesansvarlige politikere, ledere og medarbejdere i de nye kommuner og regioner.

På konferencerne vil markante politikere fra de nye kommuner og regioner fremlægge deres visioner og strategier for efteruddannelse af medarbejdere på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Faglige eksperter og ildsjæle på uddannelsesområdet vil videregive deres erfaringer med lærerige projekter, hvori der indgår AMU-uddannelser.

Planlægning og gennemførelse af konferencerne er tilrettelagt som et projekt, der inddrager alle udbydere og repræsentanter fra de lokale uddannelsesudvalg så både lokale og centrale interesser tilgodeses. Projektet er støttet af Undervisningsministeriets midler til udvikling af samarbejdet mellem efteruddannelsesudvalg, udbydere og lokale uddannelsesudvalg. Processen bliver dokumenteret og evalueret med henblik på fortsat at intensivere og udbygge samarbejdet mellem det lokale og det centrale niveau.

Se nærmere om programmernes indhold på nedenstående links, hvor der også vil være mulighed for at tilmelde sig den konference man har interesse i:

Efter hver konference vil alle deltagere få tilsendt en mindre opsamling af de vigtigste budskaber.

 

Næsten 30.000 elevuger i 2005 – ny statistik

Efter et par års problemer med at få indhentet statistisk materiale om AMU-aktiviteten på EPOS-området er der nu de samme oplysninger om aktiviteten, som for de øvrige AMU-områder.

Aktiviteten i 2005 var den hidtil højeste i den 10-årsperiode, der har været udbudt AMU på EPOS' område. I alt gennemførtes knap 30.000 elevuger meget bredt fordelt over næsten alle uddannelser. Det er fortsat de store emner som demens, socialpsykiatri, samspil og relationer og pædagogmedhjælperarbejde, der efterspørges mest. Nedenstående tabel viser stigning og fald i aktiviteten i de forgangne 10 år.

 

StatistikElevuger9605


Aktiviteten har været jævnt stigende over årene, hvilket vi tager som udtryk for, at kendskabet til og tilfredsheden med AMU er blevet stadig større. De år, hvor aktiviteten har været faldende kan årsagen henføres til økonomiske stramninger på finansloven, som har reduceret udbydernes mulighed for at efterkomme efterspørgslen.

Efteruddannelsesudvalget forventer, at aktiviteten fortsat vil være stigende, men anser dog strukturreformen som en ukendt medspiller. Strukturreformen kan medføre større aktivitet fordi, der stilles større krav til medarbejderne og medføre faldende aktivitet fordi organisationsændringerne kan sluge tiden fra uddannelsesarbejdet.

Se hele statistikken på ved at klikke her.

 

TUP-bevillinger til EPOS-området

Analyser af uddannelsesbehov

EPOS har fået bevilget midler fra undervisningsministeriet til at arbejde med en analyse af ældre- og handicapområdet. Det tager sigte på, at vi kan få lavet en revideret og mere præcist dækkende beskrivelse af jobfunktionerne og kompetencekravene indenfor området.

I sammenhæng med dette laver vi en mere dybdegående analyse af social- og sundhedsassistenternes efteruddannelsesbehov.

Analysen vil supplere et andet TUP-projekt, som er bevilget til Social- og sundhedsskolen i Århus. Skolens projekt vil søge at afdække, hvordan AMU-systemet i højere grad end i dag kan medvirke til at opfylde social- og sundhedsassistentens behov for kompetenceudvikling, samt udvikle og beskrive en fleksibel og moduliseret uddannelsesstruktur, der betyder, at deltagerne opnår et stadigt højere kompetenceniveau inden for udvalgte områder.

De to projekter vil inspirere hinanden til at dokumentere kompetencekravene til social- og sundhedsassistenter og udvikle brugbare forslag til efteruddannelsesaktiviteter.

Metodeudvikling i forhold til læse-, skrive- og regnesvage

EPOS indgår også i et samarbejdsprojekt med to andre efteruddannelsesudvalg. I den sammenhæng handler det om at gennemføre forsøg, der kan bidrage til en bedre planlægning og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelserne, så de bliver mere attraktive og relevante for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Social- og Sundhedsskolen i Vejle Amt indgår i dette projekt.

Andre TUP projekter som vil blive gennemført indenfor EPOS-området:

Fra flerfaglighed til tværfaglighed. Fleksible kompetenceudviklingsforløb for medarbejdere i leve- og bomiljøer gennem kompetenceudvikling af undervisere fra to uddannelsesinstitutioner i fælles udbud. Det er social- og sundhedsskolen i Roskilde Amt, der har fået bevillingen.

CVU-Storkøbenhavn og Social- og sundhedsskolen Vejle Amt har fået midler til at arbejde med: Planlægningsmodeller i det nye AMU. Der skal udvikles praktiske modeller for afholdelse af fleksible AMU forløb. Koncepterne skal give udbyderne mod på at udbyde fleksible afholdelsesformer på en pædagogisk og økonomisk bæredygtig måde.

CVU – Vitus Bering (Gedved Seminarium) har fået penge til at lave forsøg med Portefolio som deltagerinvolverende bedømmelsesmetode.

Didaktikken på korte praksisnære AMU-uddannelser.Formålet med projektet er at øge den pædagogiske kvalitet i korte praksisnære AMU-uddannelser via inddragelse og udvikling af pædagogiske modeller og redskaber, som lærerne kan anvende målrettet i planlægning og evaluering af undervisning. Bag dette forsøg står Viborg-Seminariet og Social- og sundhedsskolen Viborg Amt.

I alt 8 nye TUP projekter sætter således fokus på vigtige udviklingsområder inden for AMU på EPOS-området i det kommende årstid. Vi ser det som udtryk for stor interesse for feltet og ser frem såvel udviklingsarbejdet som resultaterne.

 

Nye uddannelser på vej

Vi arbejder på at få færdiggjort og godkendt flere nye uddannelser.

Det drejer sig om Ældrepædagogik, som har en længde på 5 dage. Uddannelsen skal imødekomme et behov, der er vokset de seneste år, for at bringe pædagogikken stærkere ind i billedet, på relevante bosteder.

Vi har på baggrund af længere tids offentlig debat om hygiejne, fået udviklet to uddannelser. Den ene handler om smitteveje og generel hygiejne. Den er på 2 dage. Den anden handler specifikt om håndhygiejne og den har en længde på 1 dag. Begge uddannelser skulle gerne dække behovene hos alle vores målgrupper.

En praktikvejleder-uddannelse har længe stået højt på udvalgets liste over uddannelser, hvortil der via AMU-systemet kunne komme en landsdækkende kompetencegivende uddannelse. Vi forventer den bliver på 10 -12 dage. Yderligere arbejder vi på, at der kommer et modul på 5 dage, som vi foreslår kan bringes i udbud for de deltagere der har taget grundmodulet på de 10-12 dage og som har fungeret som vejleder i et års tid efter uddannelsen. De 5 dages uddannelse kan således inddrage de erfaringer praktikvejlederne har indhentet i deres praktiske arbejde som praktikvejledere. Der vil formentlig blive lagt et tema om fremmed/ungdomskultur ind som overskrift for de 5 dage. Praktikvejlederuddannelsen skal i princippet dække såvel det pædagogiske som det social- og sundhedsmæssige område.

I forlængelse af anbringelsesreformens krav om uddannelse til familieplejere ændrede vi strukturen på vore kurser til familieplejere, så vi fik flere temakurser. I år udvikler vi to uddannelser Plejefamiliens egne børn og Netværksanbringelser. Begge uddannelser varer 2 dage.

Uddannelsen Medhjælpere i pædagogiske dagtilbud er blevet revideret og får titlen Arbejde i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder, så det tydeligere fremgår at målgruppen også er medarbejdere på opholdssteder.

 

Lærerkonference - et tilløbsstykke

Vores August-seminar for undervisere har i en længere årrække været en fast bestanddel af EPOS aktiviteterne. I år var temaet: Læring, Sundhed og Forebyggelse.

Vi har gjort nytte af mange underviseres viden og erfaringer, da vi planlagde seminaret. Det er en medvirkende faktor til, at vi igen i år er blevet løbet ned af tilmeldinger, ligesom det også har betydning, at det lykkedes, at få såvel professor Knud Illeris fra Danmarks Pædagogiske Universitet til at tale om læring, ogfilosof Jørgen Husted fra Århus Universitet til at tale om forebyggelse og sundhed i et livskvalitetsperspektiv.

 

Portøruddannelsesnævnet får sekretariat hos EPOS

Da Amtsrådsforeningens arbejde omlægges i forbindelse med strukturreformen, er det besluttet, at betjeningen af Portøruddannelsesnævnet flyttes derfra til EPOS dette forår.

Portøruddannelsen er en overenskomstaftalt uddannelse, hvor Amtsrådsforeningen og FOA, Fag Og Arbejde i fællesskab har det overordnede ansvar for uddannelsens indhold og struktur. Uddannelsen er gennem de senere år blevet udvidet med en række AMU-uddannelser, udviklet i EPOS-regi, hvorfor placering af sekretariatet her faldt naturligt.

Uddannelsen udbydes på portørskoler (hospitaler), tekniske skoler og social- og sundhedsskoler.

Sekretariatet ser frem til opgaven og det udvidede samarbejde med parterne og skolerne.

Vi ønsker alle vore læsere en fortsat god sommer!!