• Print
  • Print

Arbejdsmarkedsuddannelser - også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder

Hvordan kan undervisningen tilrettelægges, så også personer med læse- skrive- og regneproblemer kan få det fulde udbytte af at deltage i ef­ter­ud­dan­nel­ses­kur­ser?

Dette spørgsmål er blevet endnu vigtigere i en tid, hvor vi kan konstatere, at kravene til dokumentation og selv­stæn­dig­hed i arbejdet er stigende og udbuddet af arbejdskraft er faldende.

Derfor er fire uddannelsesudbydere og tre ef­ter­ud­dan­nel­ses­ud­valg gået sammen om et ud­vik­lings­pro­jekt, som netop er afsluttet. Formålet med udviklingsprojektet har været at gennemføre forsøg, der kan øge vores viden om, hvilke metoder der kan gøre det lettere for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder at nå uddannelsesmålene.

Et af projekterne blev gennemført på Social- og Sund­heds­sko­len Fredericia-Horsens og fokuserede særligt på scree­ning af deltagerne før kurset, fx sprogtest og i­den­ti­fi­ka­tion af læringsstile.

Et andet projekt blev gennemført på Kolding Pæ­da­gog­se­mi­na­ri­um og fokuserede især på, hvordan man kan til­ret­te­læg­ge undervisningen under hensyntagen til forskellige læ­rings­sti­le.

Projektet synliggjorde desuden, at der findes mange gratis hjælpemidler ved Hjælpemiddelinstituttet, herunder også it-hjælpemidler, som skolerne ikke kendte til.

Rapporten indeholder erfaringer fra alle fire projekter inkl. det spør­ge­ske­ma­ma­te­ri­a­le, som blev afprøvet og som andre skoler måske kan lade sig inspirere af.

Rapporten kan downloades her.

I forlængelse af denne rapport er EPOS ved at gennemføre en større afdækning af, hvilke erfaringer der generelt findes på skolerne på dette felt med henblik på at udbrede kend­skab til best practice.

Udviklingsprojekterne er finansieret af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets tværgående udviklingspulje (TUP) til udvikling af arbejdsmarkedsuddannelserne, i lyset af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets overordnede målsætning om at øge læse-, skrive- og regnefærdighederne hos de kortuddannede.