• Print
  • Print

Hvordan ser omsorgsområdet ud efter strukturreformen? 

- ny rapport om strukturreformens ændring af kompetencekrav inden for om­sorgs­om­rå­det.

EPOS har fået udarbejdet en ny rapport, der viser, at EPOS' målgruppe inden for ældre- og han­di­cap­om­rå­det udgør 110.000 mennesker. Ca. 60.000 med­ar­bej­de­re med en erhvervsuddannelse som enten social- og sund­heds­hjæl­per eller social- og sund­heds­as­si­stent og ca. 50.000, som arbejder uden relevant faglig ud­dan­nel­se.

Ud af de 110.000 er 79% ansat inden for ældreområdet, ca. 10% er ansat inden for det socialpædagogiske område (herunder socialpsykiatrien), og ca. 12% er ansat inden for området "tilbud for udviklingshæmmede". Det er således en stor gruppe, der er berørt af strukturreformen, der både har medført nye opgaver og nye rammer for organisering af arbejdet. Rapporten tegner et fint billede af, hvilken kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling medarbejderne har brug for.

EPOS vil bruge rapporten til at arbejde strategisk med udvikling af ef­ter­ud­dan­nel­ses­til­bud inden for AMU. Vi håber, at de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at ud­by­de AMU-uddannelser inden for social- og sund­heds­om­rå­det, kan an­ven­de rapporten til at målrette deres mar­keds­fø­ring af ud­dan­nel­ser­ne samt i det opsøgende arbejde for at e­ta­ble­re partnerskaber med arbejdspladserne. Vi håber også, at arbejdspladserne kan bruge rapporten til at se potentialet i at bruge AMU-uddannelserne til kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling af med­ar­bej­der­ne, så de er rustet til de nye opgaver.

Hent "Ændringer i kompetencekravene til målgrupperne i FKB 2692 - Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde".