• Print
  • Print

Ny rapport tegner 10 jobprofiler for social- og sundhedsassistenterne 

De første social- og sundhedsassistenter blev uddannet i 1992 og har således eksisteret som fag­grup­pe i snart 15 år. Men hvor er de ansat, hvor bevæger de sig hen, og hvordan ser deres jobprofiler ud? De spørgsmål beskæftiger rapporten "Social- og sundhedsassistent - en profil i bevægelse" sig med, hvilket især er aktuelt i forhold til de ændringer, struk­tur­re­for­men medfører inden for social- og sund­heds­om­rå­det. Man kunne mene, at der findes lige så mange jobprofiler, som der findes social- og sund­heds­as­si­sten­ter. Men rap­por­ten indfanger et re­præ­sen­ta­tivt udsnit af den mang­fol­dig­hed af opgaver, som de løser, og forsøger dermed at give et samlende billede af social- og sund­heds­as­si­sten­ter­nes virke.

Det kvantitative resultat af analysen består af statistiske beregninger, der viser, at social- og sundheds­assistenterne generelt set er en faggruppe i vækst, og at langt de fleste er ansat inden for ældreplejen og hospitalsvæsenet. Som fag­grup­pe vinder de indpas på flere nye områder, f.eks. so­cial­psy­kia­tri­en. Men der er også områder, hvor de ikke ser ud til at stige i antal.

Det kvalitative resultat består af 10 jobprofiler for social- og sund­heds­as­sisten­ter, der tilsammen tegner et billede af deres arbejdsopgaver, kompetencer og typiske måder at udvikle sig på, enten via arbejdspladsbaseret læring eller gennem mere formel efteruddannelse.

Rapporten peger bl.a. på, at social- og sund­heds­as­si­sten­ter­ne på nogle områder har behov for efteruddannelse, der f.eks. kan ruste dem til mere specialiserede funktioner. Ifølge rapporten sker en stor del af social- og sund­heds­as­si­sten­ter­nes læring i praksis. Selvom ar­bejds­plad­ser­ne kender til AMU-systemet, ser det ud til, at der er behov for at til­passe arbejdsmarkedsuddannelserne, så de i højere grad understøtter og kvalificerer deres prak­sis­læ­ring. Det vil EPOS være opmærksom på i efterårets strategiske drøftelser af behovet for udvikling af AMU-uddannelser.

Vi håber, at de uddannelsesinstitutioner, der er godkendt til at udbyde AMU-uddannelser inden for social- og sund­heds­om­rå­det, kan anvende rapporten til at målrette deres mar­keds­fø­ring af uddannelserne samt i det opsøgende arbejde for at etablere partnerskaber med arbejdspladserne. Vi håber også, at ar­bejds­plad­ser­ne kan bruge rapporten til at se potentialet i at bruge AMU-uddannelserne til kom­pe­ten­ce­ud­vik­ling og fastholdelse af social- og sund­heds­as­si­sten­ter­ne.

Du kan læse rapporten her.