• Print
  • Print

Nye bekendtgørelser om erhvervsuddannelserne

Undervisningsministeriet har den 6. juli 2007 udstedt to nye bekendtgørelser.

Bekendtgørelserne beskriver den nye styring af social- og sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne integreret i EUD pr 1. august 2007, med en overgangsperiode til 1. august 2008.

Der vil blive etableret nye indgange til erhvervsuddannelserne. Indgangen for social- og sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne vil efter al sandsynlighed komme til at hedde "Sundhed, omsorg og pæ­da­go­gik". Indgangen giver adgang til PGU, social- og sund­heds­hjæl­per­ud­dan­nel­sen og social- og sund­heds­as­si­stent­ud­dan­nel­sen og måske andre.

Der er nedsat et fagligt udvalg for social- og sund­heds­ud­dan­nel­ser­ne, som skal overtage en lang række opgaver, der tidligere blev varetaget af UVM og fæl­les­be­sty­rel­ser­ne. Udvalget er sammensat af arbejdsmarkedets parter på området, KL og Danske Regioner på arbejdsgiversiden og FOA - Fag og Arbejde samt 3F på arbejdstagersiden.

Udvalget vil nu gå i gang med at udarbejde forslag til ud­dan­nel­ses­be­kendt­gø­rel­ser og uddannelsesordninger for social- og sund­heds­hjæl­per­ud­dan­nel­sen, social- og sund­­heds­­as­­si­s­tent­­ud­­dan­­nel­­sen samt PGU.

Udvalget vil ligeledes sikre nedsættelse af lokale ud­dan­nel­ses­ud­valg og henlægge opgaver til disse udvalg.

Ændringen i bekendtgørelsen om grundfag og centralt ud­ar­bej­de­de valgfag er en konsekvens af, at dele af indholdet er flyttet over i hovedbekendtgørelsen.

Det faglige udvalg vil løbende bringe nyheder om im­ple­men­te­rin­gen af EUD-loven og tilhørende bekendtgørelser på www.sosuinfo.dk.

Bekendtgørelserne træder i kraft den 1. august 2007.