• Print
  • Print

Nytårsnyt 2007


Hvad har vi bedrevet, og hvad er på vej?


I dette halvårlige nytårsbrev vil vi give en kort oversigt over de vigtigste aktiviteter på EPOS' område i efteråret 2006 og give bolden op til nye aktiviteter i det kommende forår.
Læs blandt andet om:


Bedre økonomi i AMU-uddannelser på EPOS-området i 2007
Stor tilslutning til 5 regionale konferencer
Praktikvejlederuddannelse godkendt
Flere nye uddannelser klar til udbud
Udviklingsopgaver i 2007
Konferencer i 2007
Farvel til Rudy – og goddag til Mette


Bedre økonomi i AMU-uddannelser på EPOS-området i 2007
Finanslovsforhandlingerne er afsluttet, og de foreslåede besparelser på AMU-området blev til alt held ikke gennemført. Faktisk sker der nogle justeringer, som vil falde ud til fordel for aktiviteten på EPOS-området.

Undervisningstaksten til skolerne stiger med ca. 2.100 kr. pr. årselev. Efter en takststigning i 2006 er der nu yderligere en stigning på 4 – 5 %, så økonomien for skolernes arbejde med AMU bliver bedre fremover.

Som noget nyt vil social- og sundhedsskolerne også få et ved­li­ge­hol­del­ses­tak­sa­me­ter fra 2007. Dette er en konsekvens af skolernes overgang til selveje.


Stor tilslutning til 5 regionale konferencer
EPOS gennemførte i efteråret 5 regionale konferencer i tæt samarbejde med lokale uddannelsesudvalg og skoler, der udbyder AMU-uddannelser på området. Konferencerne markerede således den nye struktur med fem regioner og 98 kommuner.

Formålet var todelt:

  • dels skulle konferencerne udbrede kendskabet til det store udbud af gode AMU-uddannelser til de mange nye beslutningstagere i kom­mu­ner og regioner efter strukturreformen
  • dels skulle konferencerne udvikle nye samarbejdsformer mellem centrale og lokale aktører på AMU-området

Konferencerne blev gennemført med stor tilslutning. Der deltog mellem 100 og 250 gæster på de enkelte arrangementer, heriblandt både kom­mu­nal­po­li­ti­ke­re og uddannelsesansvarlige fra mange arbejdspladser. Deltagerne udtrykte stor interesse for at inddrage AMU-programmet mere i ud­dan­nel­ses­plan­læg­ning­en.

Konferencerne blev forberedt og gennemført i et unikt og spændende samarbejde mellem skoler, repræsentanter fra lokale uddannelsesudvalg samt efteruddannelsesudvalget EPOS. Erfaringerne viste, at et sådant samarbejde er krævende, men også giver en kvalitet til konferencerne, som ikke kunne være opnået på anden vis. Regionale kræfter kunne mobilisere et stort netværk, og fra centralt niveau kunne der lægges landsdækkende power bag initiativet.

Projektet er fulgt og evalueret af konsulentfirmaet Kubix. Læs rapporten her.


Praktikvejlederuddannelse godkendt
Gennem alle de år EPOS har eksisteret, har der jævnligt været efterspurgt en praktikvejlederuddannelse. Nu har lovgivningen endelig lukket op for muligheden, og vi har fået udviklet en praktikvejlederuddannelse af en varighed på 10 dage på AMU-vilkår: Praktikvejledning for PGU- og sosu­e­le­ver. Uddannelsen kan udbydes af alle social- og sundhedsskoler og seminarier, der udbyder AMU.

Uddannelsen kan udbydes som split og i sammenhæng med andre ud­dan­nel­ser, fx Interkulturel kompetence i jobudøvelsen, Projektledelse, Samspil og relationer i pædagogisk arbejde efter behov.

Vi håber, at rigtig mange praktikvejledere vil benytte sig af dette tilbud, og at uddannelsen vil medvirke til at skabe gode praktikforløb for de mange elever på grunduddannelserne.


Flere nye uddannelser klar til udbud
Flere nye uddannelser er netop blevet godkendt i Under­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et eller er lige på trapperne. Det gælder:

FKB Pædagogisk arbejde med børn og unge:
Plejebarnets relation til plejefamiliens børn (2 dage)
Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder (10 dage)
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (1 dag)
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (2 dage) (kommer snarest)

FKB Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde:
Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (1 dag)
Pædagogisk arbejde blandt ældre mennesker (5 dage) (kommer snarest)
Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde (2 dage) (kommer snarest)


Nye udviklingsopgaver i 2007
Nye uddannelser
EPOS har netop fremsendt ansøgning om udviklingsmidler til en række nye uddannelser, som parterne i de lokale uddannelsesudvalg har konstateret behov for. Under forudsætning af, at midlerne tildeles, vil vi i det kom­men­de år udvikle nye uddannelser inden for nedenstående emner:

For tidligt fødte børn
Børn med ungdoms- og pubertetsproblemer i familiepleje
Kollegial supervision
Hjælp til borgere med KOL
Stresshåndtering
Uddannelser vedr. rehabilitering og genoptræning
Dokumentation, mål og handleplaner
Hjælp til bedre mund- og tandhygiejne

Analyser og projekter
TUP-projekt om deltagere med læse- og skrivevanskeligheder.
Vi ved fra en lang række undersøgelser, at medarbejdere med læse- og skrive­vanskeligheder i stort omfang fravælger efteruddannelse eller for­sø­ger at skjule deres vanskeligheder under uddannelsen. Hvordan kan vi i tide identificere kursusdeltagere med læse- og skrivevanskeligheder, og hvor­dan kan vi tilrettelægge undervisningen, så de når målene?

EPOS indgår i et tværgående projekt sammen med Transporterhvervets Uddannelsesråd (TUR) og Serviceerhvervenes Uddannelsessekretariat (SUS) mhp. at udvikle screeningsværktøjer og undervisningsmetoder, der kan hjælpe underviserne med at sikre, at deltagerne kan nå ud­dan­nel­ses­må­le­ne trods vanskelighederne. Social- og sundhedsskolen i Vejle og Kolding Pædagogseminarium udvikler og afprøver værktøjer i forhold til EPOS-uddannelser.
Projektet forventes afsluttet op mod sommerferien.

Sideløbende med dette TUP-projekt søger EPOS at få kortlagt, hvilke i­ni­ti­a­ti­ver der allerede gennemføres på skolerne for at støtte deltagere med læse- og skriveproblemer.

Analyse af jobområdet inden for FKB'en Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
Struktur- og opgavereformen betyder, at en række institutioner og opgaver flyttes fra amter til kommuner, og at regionernes opgavevaretagelse bliver af en anden karakter end amternes. EPOS har bedt Teknologisk Institut om at analysere de mere konkrete konsekvenser af reformen for de in­sti­tu­tio­ner og målgrupper, vi laver uddannelser for.
Undersøgelsen skal indgå som grundlag for en revision af vores FKB om Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde på ældre- og handicapområdet.

Analyse af social- og sundhedsassistenters behov for efteruddannelse i fremtiden
Social- og sundhedsassistenterne udgør en voksende gruppe på ar­bejds­mar­ke­det og har fundet ansættelse i mange forskellige jobfunktioner i kommuner og på sygehuse. EPOS har bedt Teknologisk Institut om at undersøge, hvordan social- og sundhedsassistenternes profiler udvikler sig, og hvilke fremtidige behov for efteruddannelser de måtte have.
Undersøgelsen udføres i tæt samarbejde med Social- og sundhedsskolen i Århus, der har et projekt i gang om udvikling af relevant ef­ter­ud­dan­nel­ses­struk­tur for social- og sundhedsassistenter.


Konferencer i 2007
Sæt kryds i kalenderen, EPOS udbyder flg. konferencer i 2007:

For undervisere og AMU-ansvarlige:
Augustkonference – den årlige konference for undervisere og AMU-ledere på EPOS-området - vil i år fokusere på særlige indsatser for kursister med læse-, stave- og skriveproblemer.
Afholdes den 22. – 23. august 2007 på DSB's Kursuscenter i Nyborg.

For tidligt fødte børn. Den ny uddannelse om for tidligt fødte børn følges op af en temadag, hvor undervisere kan arbejde grundigere med emnet.
Dato udmeldes senere.

Konference for lokale uddannelsesudvalg, skoleledere og AMU-ansvarlige
Den årlige konference for lokale uddannelsesudvalg vil i år sætte fokus på strukturreformens konsekvenser for uddannelsesbehovene – især på det pædagogiske område, som har holdt flyttedag.
Afholdes den 12. september på Langeliniepavillonen.


Farvel til Rudy – og goddag til Mette
EPOS må ved årsskiftet sige farvel og tak til en afholdt medarbejder, idet Rudy Hougaard har valgt at gå på efterløn. Der afholdes afskedsreception den 18. januar kl. 14 - 16, hvor alle er velkomne til at komme forbi og ønske ham god vind fremover.

Som afløser for Rudy har vi ansat Mette Vase. Mette er uddannet i psy­ko­lo­gi og pædagogik med særligt henblik på voksenuddannelse på RUC og har siden arbejdet med AMU-projekter på Københavns Socialpædagogiske Seminarium og med it-støttet undervisning på Social- og sundhedsskolen i Københavns Amt. Mette ser frem til et godt samarbejde med alle interessenter om fremtidens AMU-aktivitet.


Og så vil vi ønske alle vore abonnenter og læsere et godt nytår.