• Print
 • Print

Sommernyt fra EPOS

August 2007


Hvad har vi bedrevet, og hvad er på vej?

Velkommen tilbage fra en forhåbentlig afslappende ferie. I dette halvårlige udvidede nyhedsbrev vil vi give en kort oversigt over de vigtigste aktiviteter på EPOS' område i foråret 2007 og give bolden op til nye aktiviteter i det kommende efterår.

 

Indhold:

Globaliseringsaftalen og trepartsaftalen prioriterer flere midler til voksen- og efteruddannelse
Regeringen og parterne bag globaliseringsaftalen afsætter 125 mio. kr. til øget voksenvejledning over de næste 3 år. Midlerne fordeles til både lokale og centrale initiativer:

 • 100 mio. kr. til etablering af 20 landsdækkende voksenvejledningsnetværk, der skal rådgive virksomheder og uddanne uddannelsesambassadører på arbejdspladserne
 • 13 mio. kr. til etablering af et Nationalt Center for kompetenceudvikling
 • 12 mio. kr. til en vejledningsportal

EPOS håber, at skolerne vil finde interesse i at indgå i de kommende vejledningsnetværk, og at arbejdspladser og medarbejdere vil få gavn af de nye tiltag.

Læs mere om de nye initiativer i Undervisningsministeriets pressemeddelelse den 18. juni.

Også trepartsdrøftelserne mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter som del af kvalitetsreformen havde fokus på uddannelsesområdet. Der er afsat 6.420 mio. kr. over de kommende år til at forbedre rammerne for medarbejdere og ledere og fremme rekrutteringen til den offentlige sektor.

Hvordan midlerne udmøntes konkret, står ikke klart i skrivende stund, men en stor del af disse midler vil direkte eller indirekte resultere i flere uddannelsesaktiviteter:

 • der skal ske en stor udvidelse af grunduddannelsesaktiviteten via meroptag og opkvalificering af allerede ansatte
 • midler til kompetenceudvikling og efter- og videreuddannelse vil blive dagsordensat ved de kommende overenskomstforhandlinger
 • målsætning om medarbejderudviklingssamtaler til alle offentligt ansatte kan medføre øget efterspørgsel efter AMU-uddannelse
 • målsætning om mere fleksibel opgavevaretagelse kan øge motivationen for kompetenceudvikling
 • øget indsats for ansættelse af fx langtidsledige indvandrere i ældre- og sundhedssektoren kan ligeledes medføre uddannelsesaktivitet

EPOS håber, at de offentlige arbejdspladser ser de mange muligheder, som AMU-uddannelserne stiller til rådighed for at leve op til de nye målsætninger. Og vi håber, at udbyderne vil indgå i tæt samarbejde med arbejdspladserne for at bidrage til målopfyldelsen.

Læs mere om forhandlingsresultatet her.

Undervisningsminister Bertel Haarder og FOA's formand Dennis Kristensen vil uddybe forhandlingsresultaterne og kommentere planerne for deres implementering på EPOS' konference for skoler og lokale uddannelsesudvalg den 12. september. 


Største aktivitet på EPOS' uddannelser nogensinde

Statistikken over AMU-aktiviteten i 2006 er nu afsluttet, og sekretariatet er ved at udarbejde en statistik, der særligt fokuserer på EPOS-aktiviteten.

Vi kan se, at aktiviteten i 2006 var den hidtil højeste med over 30.000 elevuger. Omregnet til antal deltagere har ca. 34.000 personer deltaget i en af EPOS' uddannelser. Da vores målgruppe udgør ca. 170.000 beskæftigede, vil det sige, at ca. 20% eller hver femte medarbejder har deltaget på en AMU-uddannelse i 2007!!

Vi synes faktisk, det er en flot aktivitet, og så endda i et år med strukturreform, som ellers havde medført en vis bekymring for aktivitetsudviklingen.

Den samlede statistik vil snarest blive lagt på hjemmesiden.


Nye uddannelser netop godkendt

Uddannelser på det pædagogiske område
Vi har fået godkendt Arbejdet med for tidligt fødte børn med en varighed på 2 dage. Uddannelsen har været efterspurgt af dagplejere, som møder de for tidligt fødte børn i deres daglige arbejde.

Der er stadig god efterspørgsel efter familieplejekurserne og et øget behov for temakurser. I år har vi udviklet uddannelsen Arbejdet med plejebørn i puberteten.

Uddannelsen Implementering af handleplaner ifølge serviceloven (2 dage) forventes godkendt i løbet af september. Sammen med det allerede godkendte kursus Planlægning af pædagogisk arbejde og Dokumentation og evaluering på pæd/sosuområdet kan vi nu tilbyde 3 uddannelser, som styrker medarbejdernes kompetencer på området.

Vi ændrer titlen på Pædagogisk arbejde med udviklingshæmmede med sindslidelser til Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser for at udvide målgruppen og øge efterspørgslen på uddannelsen.

Uddannelser på social- og sundhedsområdet
Flere skoler har efterlyst en uddannelse i dokumentation og evaluering, som også dækker social- og sundhedsområdet. Vi har derfor revideret det mål, som indtil nu kun har dækket det pædagogiske område, og forventer at få godkendt Dokumentation og evaluering på pæd/sosuområdet. Uddannelsen varer 3 dage.

Borgere med fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser får ofte en mangelfuld daglig tandpleje. For at styrke social- og sundhedshjælpernes kompetencer på området har vi udviklet Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet. Uddannelsen varer 2 dage.

Kommunerne har efter strukturreformen overtaget rehabiliteringsopgaven. Bl.a. derfor har vi revideret rehabiliteringskurserne og fået godkendt følgende nye uddannelser:
Rehabilitering som arbejdsform, Medvirken til rehabilitering, Selvstændigt arbejde med rehabilitering, Tværsektorielt arbejde med rehabilitering.
Uddannelserne er tænkt som "legoklodser", som kan bygges sammen på forskellig vis. De nye uddannelser afløser de eksisterende uddannelser om hjerneskade/neurorehabilitering. De er formuleret på en måde, så man kan vælge at lægge en specialiseringsvinkel nedover (eksempelvis i forhold til hjerneskadede), men man kan også beskæftige sig mere bredt med rehabiliteringsbegrebet i uddannelserne.

For at tilgodese behovet for at arbejde med kronikergruppen KOL har vi udviklet uddannelserne Medvirken til pleje af borger med KOL og Tværfagligt og -sektorielt samarbejde med KOL.

Se mere om uddannelsernes indhold her.


TUP-projekter 2007

Undervisningsministeriet har fra i år stillet nye og større krav for at opnå TUP-midler:

 1. Der er en øget forventning om, at der arbejdes på tværs af efteruddannelsesudvalg og dermed også på tværs af uddannelsesområder
 2. I hvert projekt skal deltage mindst tre godkendte AMU-udbydere

Derudover skal efteruddannelsesudvalget deltage i projekterne, dvs. i styregruppemøderne.

Kravene skal sikre projekterne en større grad af systemrelevans, hvilket forhåbentlig bidrager til et løft af hele AMU-programmet.

Sekretariatet har erfaret, at ansøgningsfristen har været meget kort i forhold til de stillede krav. Det har været en udfordring for skolerne både at nå at etablere samarbejde mindst tre institutioner imellem samt at skabe et godt idégrundlag for projektet. EPOS opfordrer derfor skolerne til at etablere kontakt indbyrdes i god tid i forhold til de TUP-midler, der kan søges i 2008. 

Bevilgede nye TUP-projekter på EPOS-området
EPOS har fået midler til projektet "IKV på det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet". I projektet
inddrages mindst 3 skoler, der skal udvikle og afprøve IKV-værktøjer. Næsten alle efteruddannelsesudvalg har fået midler til et tilsvarende projekt. Målet er, at AMU-programmet kan tilbyde IKV, ligesom alle andre uddannelsesområder skal kunne det.

Derudover er der bevilget midler til to skoleprojekter:
"Tour d'AMU - fra ukendt til velkendt" med SOSU-uddannelser Greve som tovholder og deltagelse af Social- og sundhedsskolen Vestsjælland og SOSU Nykøbing F.
"Opsøgende indsats over for flygtninge og indvandrere" med CEUS som tovholder og deltagelse af SOSU Nykøbing F.

Vi ser frem til et spændende samarbejde om de nye projekter og håber, at resultaterne vil være til gavn for AMU-programmet. Afsluttede TUP-projekter omtales løbende i vore nyhedsbreve, og rapporterne kan findes på vores hjemmeside.


Konferencer i efteråret 2007

Konference for skoler og lokale uddannelsesudvalg
Hvert år afholder vi en konference for skoler og lokale uddannelsesudvalg for at fremme dialogen mellem den centrale og den lokale indsats. Indholdet er i år præget af de store politiske og organisatoriske ændringer, der sker på området.

Der er stor fokus på de uddannelsespolitiske tiltag, som globaliseringsarbejdet og trepartsforhandlingerne er mundet ud i. Undervisningsminister Bertel Haarder og FOA's formand Dennis Kristensen vil uddybe forhandlingsresultaterne og kommentere planerne for deres implementering. Der vil ligeledes være fokus på strukturreformen, herunder især hvad der sker med de socialpædagogiske institutioner, der er overflyttet fra amt til kommune.

Endelig ser vi på, hvordan udviklingen får betydning for udbyderne og lokale uddannelsesudvalg. Et mere konkurrencepræget udbudsmiljø kan udfordres med skolesamarbejde, kompetencecentre og partnerskaber med arbejdspladserne.

Se program og tilmeldingsmulighed her.

Lærerkonferencer
Vores augustseminar for undervisere ser ud til igen at blive velbesøgt. Alle pladser er i skrivende stund besat og vi håber, at de, der er på venteliste, alligevel får plads. Årets tema er "Gør vi det rigtige?". Seminaret omhandler 2 paradigmer, der for tiden gør sig gældende i undervisningsverdenen og hele den offentlige sektor, nemlig praksisnærhed og individualisering samt måling og dokumentation.

I marts afholdt vi et udviklerseminar med undervisere, som har til opgave at udvikle nye uddannelser i 2007. Der bliver arbejdet intenst og meget kvalificeret på disse seminarer. Og de er medvirkende til at øge undervisernes kendskab til det AMU-system, de udvikler for og underviser i.

Vi planlægger at afholde en temadag for undervisere, der skal undervise på den nye uddannelse "Arbejdet med for tidligt fødte børn". Datoen bliver udmeldt snarest muligt.

Hvis I ude på uddannelsesinstitutionerne sidder med ønsker og ideer til lærerkurser, hører vi meget gerne fra jer.


Sosu-udvalget overgår til at blive et fagligt udvalg

Det rådgivende Udvalget for de grundlæggende Social- og Sundhedsuddannelser har de sidste par år haft sekretariat i EPOS. Med virkning fra 1. august 2007 ændres sosu-uddannelserne, så de indgår i lov om erhvervsuddannelserne (EUD). Dermed nedlægges det rådgivende udvalg, og der etableres et nyt fagligt udvalg i henhold til EUD-loven. Udvalget får medlemmer fra KL, Danske Regioner, FOA - Fag og Arbejde samt 3F. Udvalget får sekretariat i EPOS.

Se mere på www.sosuinfo.dk


Farvel til Jette Nielsen - goddag til Ulla Andreasen

Vores regnskabsmedarbejder (som er den, I oftest møder i telefonen, når I ringer til os), Jette Nielsen, har fundet nyt arbejde. I stedet har vi ansat Ulla Andreasen, der har en bred erfaringsbaggrund med både AMU og regnskabsarbejde. Så I kan trygt henvende jer til Ulla, hun er inde i sagerne.


Vi ønsker vore læsere en fortsat god sommer.