• Print
  • Print

Verdensomspændende kampagne om hygiejne sætter fokus på forebyggelse af dødsfald

Hvert år dør alt for mange patienter af infektioner, som de pådrager sig på de danske sygehuse. Dødsfald, som måske kunne have været undgået, hvis personalet havde vasket og afsprittet deres hænder grundigt. Sundhedsstyrelsens nye direktør, Jesper Fisker, har underskrevet en ver­dens­om­spæn­den­de kampagne om hygiejne: "Der er mennesker, der dør af sygehusinfektioner, og vi ved, at det er en økonomisk belastning for sundhedsvæsenet. Derfor er det rigtigt, at vi omsider er med i kampagnen. Det her bliver vi nødt til - det kan vi slet ikke lade være med. Og derfor er det et pri­vi­le­gi­um, at det her bliver min første underskrivelse i mit nye job," sagde Jesper Fisker. (kilde: "Dagens Medicin")

EPOS har udviklet to uddannelser med fokus på hygiejne: "Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde" og "Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde" Uddannelserne er velegnede til sygehuspersonale og personale i pri­mær­sek­to­ren. Uddannelserne er også velegnede inden for det pæ­da­go­gi­ske felt, hvor undersøgelser viser, at børns syg­doms­fre­kvens falder med 30 % ved korrekt håndhygiejne blandt børn og personale. Uddannelserne er målrettet social- og sund­heds­hjæl­pe­re og -assistenter, portører, om­sorgs­med­hjæl­pe­re, pædagogmedhjælpere m.m. Vi vil opfordre ledere og ud­dan­nel­ses­an­svar­li­ge til at se nærmere på mu­lig­he­der­ne. Der gælder meget favorable vilkår for deltagelse på disse ud­dan­nel­ser. Kontakt nærmeste udbyder for en aftale om, hvordan det kan gribes an.