• Print
  • Print

Fra flerfaglighed til tværfaglighed - flek­sible kom­pe­ten­ce­ud­vik­lings­for­løb for medarbejdere i leve-bo-miljøer

I et TUP-projekt har SOSU-uddannelser Greve og Uddannelsescentret Roskilde systematisk arbejdet med at skabe tværfaglig kompetenceudvikling af medarbejdere i leve-bo-miljøerne.

Mange kommuner organiserer deres ældreomsorg i leve-bo-miljøer, hvilket stiller nye krav til medarbejderne om at kunne varetage opgaver, der traditionelt hører til andre faggruppers område. I kompetence­udviklings­forløbet "Livet omkring måltidet" har medarbejdere med henholdsvis social- og sundhedsfaglig og kostfaglig baggrund beskæftiget sig med temaer som ældres ernæring, egenkontrol, borgerens selvbestemmelsesret og værdier i ældreplejen.

En væsentlig del af projektet har været at finde ud af, hvordan de to ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner kan skabe et samarbejde, så de fremstår som én udbyder. Desuden er der udviklet et koncept for kompetenceudvikling af underviserne, så de er kvalificerede til at indgå i et tværfagligt kompetence­udviklings­forløb. Der er i den forbindelse udviklet et metodekatalog, der skitserer, hvordan man kan kvalificere underviseren til at indgå i et tværfagligt kompetence­udviklings­forløb.

Gennem projektet er der udarbejdet et dilemma-spil, hvor deltagerne får lejlighed til at diskutere en række dilemmaer, der typisk opstår mellem de to faggrupper. På den baggrund kan der skabes et fælles tredje tværfagligt synspunkt.

Relateret materiale: