• Print
  • Print

Ny håndbog for undervisere på AMU-kurser

Social og Sundhedsskolen Skive, Thisted, Viborg og CVU Midt-Vest har modtaget udviklingsmidler fra Undervisningsministeriets tværgående udviklingspulje (TUP) til et projekt om at udarbejde pædagogiske redskaber og planlægningsmodeller, som er anvendelige i planlægningsfasen, samt til gennemførelse og evaluering af undervisningen. Projektet er nu afsluttet og har udmøntet sig i en håndbog til nye undervisere på korte praksisnære AMU-kurser. Endvidere kan bogen også tjene som inspiration til undervisere med et større erfaringsgrundlag. Håndbogen kan downloades her.

Håndbogen indeholder følgende centrale begreber, som er vigtige i undervisningssituationen:

  • Praksisnær kompetenceudvikling - at bygge bro mellem arbejdsplads og uddannelsessted.
  • Didaktik, dvs. overvejelser omkring undervisningens form - hvad gør jeg som underviser? Hvorfor gør jeg, som jeg gør? Hvordan vil jeg gøre det?
  • Transformation - her tænkes der på samhørighed mellem kursistens praktiske hverdag, undervisningen på kurset og de teoretiske begreber, underviseren stiller op for kursisten.Nøgleordet er at forbinde teori med praksis.
  • Underviserens kommunikation generelt - kropssproget er også af betydning i skabelsen af et godt undervisningsmiljø.

Bagest i håndbogen foreligger der spørgeskemaer og faktabokse, der kan printes eller kopieres; disse tjener som et redskab til den eller de undervisere, der gerne vil tjekke deres egen undervisning i forhold til de relevante problemstillinger, der fremgår af bogen.