• Print
  • Print

NYTÅRSNYT 2008

Hvad har vi bedrevet, og hvad er på vej?

I dette halvårlige nyhedsbrev vil vi give en kort oversigt over de vigtigste ak­ti­vi­te­ter på EPOS' område i efteråret 2007 og give bolden op til nye aktiviteter i det kommende år.
Læs blandt andet om:

22 nye voksenvejledningsnetværk
Fokus på målgrupper med læse-, skrive- og regnevanskeligheder
Hvordan vurderer man realkompetencer?
Nye uddannelser klar til udbud
Nye uddannelser udvikles i 2008
Psykiatriområdet i fokus
Analyse af klubområdet
Lokale uddannelsesudvalg på hjemmeside
Konferencer i 2008, sæt kryds i kalenderen

 

22 nye voksenvejledningsnetværk
Undervisningsministeriet har netop godkendt 22 nydannede vok­sen­vej­led­nings­net­værk, der også skal lave opsøgende arbejde over for virksomhederne. De 22 netværk består af ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, som tilbyder voksen- og ef­ter­ud­dan­nel­se, og som nu kan vejlede bredt i forhold til mange flere uddannelser. De skal over de kommende to år styrke rådgivningen og vejledningen af både virk­som­he­der og den enkelte medarbejder. Der indgår en social- og sund­heds­skole i alle netværkene på nær et, hvilket giver arbejdspladser og medarbejdere på EPOS' område gode muligheder for at søge vejledning.
Der er afsat 100 millioner kroner til vejledningsnetværkene. Læs mere på Und­er­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets hjemmeside.


Fokus på målgrupper med læse-, skrive- og regnevanskeligheder
Det er et indsatsområde i AMU-programmet at styrke den målrettede indsats for personer med utilstrækkelige basale færdigheder i læsning, skrivning og regning.

Såvel i social- og sundhedssektoren som inden for det pædagogiske område er der stigende krav til de kort­ud­dan­ne­des læse- og skrivefærdigheder. Dette skyldes ikke mindst de øgede dokumentationskrav, der er i de to sektorer. Gennem de senere år er det blevet stadigt sværere at rekruttere kvalificerede medarbejdere til især ar­bejds­plad­ser­ne inden for social- og sundhedsområdet. Dette betyder, at en stigende andel af medarbejderne mangler basale, almene færdigheder, og dette kan gøre det vanskeligt for dem at få det fulde udbytte af den faglige kvalificering, de skal have gennem deltagelse i ar­bejds­mar­keds­ud­dan­nel­ser.

I 2006-07 har EPOS deltaget i et udviklingsprojekt i sam­ar­bej­de med to andre ef­ter­ud­dan­nel­ses­ud­valg, hvor fokus bl.a. har været på udvikling af metoder til screening af del­ta­ger­nes læse- og skrivefærdigheder samt på til­ret­te­læg­gel­se af undervisningen, så den tilgodeser del­ta­ge­re med læse- og skrivevanskeligheder.
Resultater fra projektet kan læses i rapporten Arbejdsmarkedsuddannelser – også for personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder.

I 2007 har EPOS endvidere analyseret ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­nes indsats i forhold til deltagere med læse- skrive- og regnevanskeligheder. På en konference den 25. februar 2008 vil undervisere og ledere fra ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne have mulighed for at høre re­sul­ta­ter­ne fra analyserne, blive introduceret til scree­nings­ma­te­ri­a­le og digitale hjælpemidler samt drøfte best practice og organiseringsmodeller.
Resultater fra undersøgelsen kan læses i rapporten "AMU-udbydernes indsats over for kursister med læse- og skrivevanskeligheder".


Hvordan vurderer man realkompetencer?
Den 1. august 2007 trådte en ny lov i kraft om anerkendelse af realkompetencer i voksen– og efteruddannelse. Samtidig blev Individuel Kompetenceafklaring i AMU nedlagt og erstattet af Individuel Kompetencevurdering og dermed bragt i overensstemmelse med den nye lov.
Undervisningsministeriet har netop udgivet en vejledning til de nye retningslinjer.

Med midler fra den tværgående udviklingspulje (TUP) gik næsten alle ef­ter­ud­dan­nel­ses­ud­valg herefter i gang med at udvikle branchespecifikke vejledninger, der skal hjælpe udbyderne med at gennemføre IKV med både kvalitet og effektivitet.

Ved hjælp af konkrete udviklings- og afprøvningsarbejder hos tre udbydere (Social- og Sundhedsskolen Fredericia–Horsens, SOSU Næstved og Københavns Socialpædagogiske Seminarium) er vi nu godt på vej med udvikling af vejledning med både red­ska­ber og dokumentation af processen. Vejledningen skrives af konsulenter fra Kubix og New Insight og forventes klar først på sommeren.

For at effektivisere udvikling af redskaber foreslår skolerne i projektet, at vi samler udviklere fra alle skoler til et ud­vik­lings­se­mi­nar, hvor der udvikles red­ska­ber til langt flere uddannelser, end det er muligt at nå inden for projektets rammer.

EPOS tilbyder at organisere udviklingsseminaret. Seminarets resultater i form af kompetencevurderingsredskaber gøres herefter til fælleseje for de deltagende skoler og formidles blandt andet via EPOS' hjemmeside.

Seminaret er planlagt til gennemførelse den 21. – 22. august i forlængelse af det traditionsrige EPOS-seminar på DSB's kursuscenter i Nyborg. Se oversigt over konferencer senere i nyhedsbrevet.


Nye uddannelser klar til udbud I 2007 har vi udviklet en række nye uddannelsesmål, som ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner­ne nu kan udbyde.

FKB: Pædagogisk arbejde med børn og unge
Arbejdet med for tidligt fødte børn (2 dage)
Arbejde med plejebørn i puberteten (2 dage)
Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde (3 dage) - revideret

FKB: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde
Implementering af handleplaner ifølge serviceloven (2 dage)
Pædagogisk arbejde med personer med sindslidelser (5 dage) - revideret
Forebyggende voksentandpleje i omsorgsarbejdet (2 dage)
Rehabilitering som arbejdsform (2 dage)
Medvirken til rehabilitering (3 dage)
Tværsektorielt arbejde med rehabilitering (4 dage)
Medvirken til pleje af borger med KOL (5 dage)
Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL (5 dage)

Se mål og inspirationsmateriale på vores hjemmeside.


Nye uddannelser søges udviklet i 2008
Efteruddannelsesudvalget har konstateret behov for en række nye uddannelser, som planlægges udviklet i det kommende år. Vi påbegynder udviklingsarbejdet i marts måned, når udviklingsmidlerne er bevilliget af Un­der­vis­nings­mi­ni­ste­ri­et. Vi arbejder med nedenstående arbejdstitler og foreløbige FKB-indplaceringer:


FKB: Pædagogisk arbejde med børn og unge Handicappede børn i familiepleje
At arbejde med barnets livshistorie
Medhjælpere på specialskoler og specialinstitutioner (Obs.: ny målgruppe)

FKB: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde med ældre og handicappede
Livsorienteret praksis i omsorgsarbejdet
Socialpædagogiske og aktiverende metoder
Aldring og udviklingshæmmede
Samarbejde med pårørende til døgnanbragte voksne
Arbejdet med brugere i socialpsykiatrien
Sygeplejefagligt gerontologisk arbejde
Arbejdet med dobbeltdiagnoser
Recovery og rehabilitering inden for psykiatrien
Arbejdet med digitale handleplaner

FKB: Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet
Dokumentation og akkreditering i sygehusvæsenet
Neurorehabilitering og senhjerneskadede

I løbet af foråret 2008 forventer vi, at følgende ud­dan­nel­ser, som er under udvikling, godkendes:

Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde (5 dage)
Pleje af patienter med gynækologiske sygdomme (8 dage)
Selvstændigt arbejde med pleje af svangre kvinder (5 dage)
Selvstændigt arbejde med pleje på føde-barselsafd. (10 dage)

Målgruppen er social- og sundhedsassistenter ansat på hospitaler.


Psykiatriområdet i fokus 2008
Det psykiatriske område har på mange måder forandret sig i løbet af de 11 år, EPOS har eksisteret. På sygehusenes psykiatriske behandlingstilbud er der sket et skift fra et primært fokus på medicinering til et mere bredt be­hand­lings­til­bud, der også omfatter forskellige terapiformer, aktiviteter med patienterne og øvrigt socialpsykiatrisk arbejde. Det har betydet arbejde til flere fra EPOS' mål­grup­pe. På det so­cial­psy­ki­a­tri­ske område har struk­tur­re­for­men medført, at en række tilbud er flyttet fra de tidligere amter til kom­mu­ner­ne. Samtidig er der sket et skift inden for so­cial­psy­ki­a­tri­en fra at tale om klienter, til at man udfører socialt arbejde med mennesker med sinds­li­del­ser. Det medfører tilgange som recovery og re­ha­bi­li­te­ring, hvor personernes kompetencer er i fokus.

Det forventes, at kommunerne i højere grad vil samtænke de socialpsykiatriske botilbud med åbne værksteder til et langt mere integreret samarbejde mellem forskellige tilbud. Det åbner for nye arbejdsopgaver for EPOS' målgruppe, samtidig med at aktivitets- og værestederne fremover vil ansætte flere inden for mål­grup­pen.
Samlet set betyder forandringerne, at der er behov for en analyse, der evaluerer de nuværende AMU-mål, der relaterer sig til det psykiatriske arbejdsområde for EPOS' målgruppe, så det kan blive afdækket, om kurserne dækker behovene ude på arbejdspladserne. EPOS har søgt midler til en sådan evaluering i 2008. EPOS har modtaget mange ansøgninger om udvikling af nye uddannelser inden for det psykiatriske område. Nogle af uddannelserne vil blive udviklet i 2008, mens andre vil blive sat i gang, når evalueringen er afsluttet.


Analyse af klubområdet
Klubområdet undergår hastige ændringer i disse år, og vi har brug for at ajourføre vores viden om området og vurdere, om vi har de rigtige uddannelsestilbud. Derfor har vi søgt midler til en analyse af området, som vi vil inddrage de ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, der er godkendt til at udbyde kurser til dette område, i. Undersøgelsen vil have såvel en kvantitativ som en kvalitativ tilgang.


Lokale ud­dan­nel­ses­ud­valg på www.epos-amu.dk
Ifølge loven skal Efteruddannelsesudvalget udpege med­lem­mer til lokale ud­dan­nel­ses­ud­valg efter indstilling fra skolerne. Af forskellige årsager er det vanskeligt at holde sådanne medlemslister ajour. Derfor er vi i gang med at udvikle et modul til vores hjemmeside, hvor vi vil give skolerne mulighed for at taste medlemsoversigten direkte ind på vores hjemmeside, så alle hurtigt vil kunne se, hvem der sidder i forskellige udvalg. Modulet vil også kunne bruges i forhold til lokale uddannelsesudvalg for grunduddannelserne. Modulet forventes færdigt sidst på foråret.

Vi håber denne funktionalitet vil øge gennemsigtigheden i ledelsen af ud­dan­nel­ses­ar­bej­det.


Konferencer i 2008, sæt kryds i kalenderen
For at give undervisere og AMU-ansvarlige lejlighed til både at blive opdateret om den nyeste udvikling inden for AMU-området og målgruppernes fagområder og kunne medvirke til udvikling af nye tiltag afholder vi hvert år lærerkonferencer. I 2008 er følgende planlagte:

Konference 25. februar 2008 - stærkere indsats over for deltagere med læse- og skrivevanskeligheder
Konferencens sigte er, at især underviserne bliver rustet til at være målrettede i deres indsats over for AMU-deltagere med læse- og skrivevanskeligheder. På konferencen formidles resultaterne fra en analyse af uddannelsesinstitutionernes indsats over for deltagere med læse- og skrivevanskeligheder, og Und­er­vis­nings­mi­ni­ste­ri­ets test til vurdering af basale færdigheder præsenteres. Desuden demonstreres en række digitale hjælpemidler. På konferencen vil det også være muligt at drøfte de forskellige måder at organisere indsatsen for deltagere med læse- og skrivevanskeligheder på samt modeller for at kombinere AMU og forberedende voksenundervisning (FVU).

Tilmelding m.m.
Konferenceprogram

Augustseminar den 20. – 21. august 2008
I august afholder vi vores årlige Augustseminar. Seminaret vil bl.a. omhandle den seneste udvikling inden for fag­om­rå­der­ne. Vi forventer at udsende indbydelse i løbet af januar kvartal.

Seminar 21.- 22. august – udvikling af IKV-redskaber
Direkte i forlængelse af augustseminaret – med mulighed for at deltage i kun det ene eller i begge arrangementer – gen­nem­fø­rer vi et udviklingsseminar om IKV. På baggrund af de netop afsluttede TUP-projekter udvikler deltagerne IKV-redskaber til en lang række af de mest efterspurgte ud­dan­nel­ses­mål. Seminarets resultater bliver fælleseje for de deltagende skoler og vil således give et vældigt skub for effektiviteten i skolernes IKV-arbejde.

Program og tilmelding kommer senere.

Konference 28. oktober – lokale uddannelsesudvalg på social- og sundhedsområdet
Samarbejde mellem arbejdsmarkedets parter og udbydere af uddannelserne er vigtigt for kvaliteten og relevansen i AMU-tilbuddet. EPOS afholder seminar for udbydere og re­præ­sen­tan­ter i lokale uddannelsesudvalg på Langelinie med særlig fokus på social- og sundhedsområdet.

Program og tilmelding kommer senere.

Temadag om undervisning på "Arbejdet med for tidligt fødte børn"
Vi arbejder på, at den tidligere annoncerede temadag for undervisere, der skal undervise på den nye uddannelse "Arbejdet med for tidligt fødte børn", kan afholdes inden sommerferien.


Vi ønsker vore læsere et godt nytår.