• Print
 • Print

Sommernyt fra EPOS 2008


Hvad har vi bedrevet, og hvad er på vej?

I dette halvårlige nyhedsbrev vil vi give en kort oversigt over de vigtigste aktiviteter på EPOS' område i foråret og give bolden op til nye aktiviteter i den kommende tid.


Læs bl.a. om:

AMU er blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut

Bedre økonomi for udbyderne og mere fleksibilitet for brugerne

Individuel kompetenceudvikling kan bruges på EPOS-området

Særlig indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder

Nye uddannelser for social- og sundhedsassistenter på føde-barsel-afdelinger

Find medlemmer af lokale uddannelsesudvalg på EPOS' hjemmeside

Konferencer i efteråret

 • Arbejdet med for tidligt fødte børn
 • Uddannelser på det pædagogiske område
 • Lokale uddannelsesudvalg - om uddannelsesbehov i psykiatrien og netværksarbejde

Nye uddannelser på vej

 

AMU er blevet evalueret af Danmarks Evalueringsinstitut

Fire år efter reformen Nyt AMU har Danmarks Evalueringsinstitut evalueret effekten. Samlet set konstaterer evalueringsinstituttet en positiv udvikling i AMU-systemet. Nyt AMU passer bedre til virksomhedernes behov for uddannet arbejdskraft, og samtidig er systemet blevet mere fleksibelt. Det er for eksempel blevet lettere at afholde uddannelserne, så de i højere grad er tilpasset deltagernes og virksomhedernes udgangspunkt for at deltage og nå uddannelsernes mål.

Reformen har desuden skabt et bedre overblik over de mange muligheder i AMU.

Evalueringen har dog også en lang række anbefalinger til både ministeriet, skolerne og efteruddannelsesudvalgene for at gøre tilbuddet endnu bedre. En handleplan for opfølgning vil foreligge i midten af november.

Blandt andet opfordres efteruddannelsesudvalgene til at have større fokus på de ledige. EPOS vil derfor tage kontakt til jobcentrene og gøre opmærksom på, at AMU-tilbuddet kan hjælpe flere ledige i beskæftigelse på social- og sundhedsområdet.

Hent evalueringsrapporten

 

Bedre økonomi for udbyderne og mere fleksibilitet for brugerne

VEU-trepartsforhandlingerne sidste efterår banede vejen for beslutningen om at styrke de erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser og udmønte det i en ekstra milliard kroner om året. Det har allerede medført en bedre taxameterfinansiering af AMU til skolerne, så deres incitament til at udbyde AMU er større.

Pr. 1. juli 2008 indførtes desuden

 • EPOS' egne uddannelser er fortsat friholdt for deltagerbetaling, mens andre er steget med ca. 10 kr. pr. dag
 • ønsker arbejdspladserne særligt fleksible afholdelses- og tilrettelæggelsesformer (fx aftenkurser), kan dette aftales mod et tillæg ud over normprisen
 • ønsker en arbejdsplads gennemført en uddannelse, selvom der ikke er fuldt hold, kan uddannelsen gennemføres, mod at arbejdspladsen betaler for de resterende pladser
 • udbyderne får ret til at opkræve en afgift ved for sent afbud

En meget glædelig udvikling. De øgede midler til AMU-aktiviteten gør tilbuddet endnu mere favorabelt for arbejdspladsernes kursusbudgetter.

 

IKV på EPOS-området

Et af Undervisningsministeriets prioriterede indsatsområder er, at borgere skal kunne få vurderet deres realkompetencer i forhold til formelle uddannelser og forhåbentlig få kortere vej til den ønskede uddannelse. Individuel kompetenceudvikling (IKV) i AMU er et af redskaberne i denne indsats.

Gennem praktisk afprøvning af en række uddannelser har EPOS sammen med tre udbydere gennemført et projekt, der snart munder ud i en vejledning målrettet EPOS' område. På en workshop den 21. - 22. august vil næsten alle udbydere på EPOS-området gå sammen om at udvikle mere testmateriale. Herefter vil udbyderne have et solidt fundament for at tilbyde IKV.

Vejledningen vil snart blive lagt på EPOS' hjemmeside.

 

Særlig indsats for personer med læse- og skrivevanskeligheder

En stor del af AMU-deltagerne har læse- og skrivevanskeligheder. Det kan være en barriere for, at de får et godt fagligt udbytte. EPOS har derfor gennemført en analyse af AMU-udbydernes varetagelse af deltagere med læse- og skrivevanskeligheder. Analysen viser, at Undervisningsministeriets krav om, at AMU-deltagere skal kunne få vurderet deres basale færdigheder, har været med til at sætte fokus på området. Analysen viser også, at der er behov for øget viden blandt lærerne om, hvordan man sikrer, at deltagere med læse- og skrivevanskeligheder får et godt fagligt udbytte, f.eks. ved at anvende it-baserede hjælpemidler. Derfor vil EPOS søge midler til at lave læreruddannelse inden for området.

Analysens resultater blev formidlet på en konference i starten af 2008. På konferencen blev det fremhævet, at arbejdspladserne sjældent har fokus på de almene færdigheder, derfor er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne sætter dette på dagsordenen i det opsøgende arbejde.

Hent analyserapporten

 

Nye uddannelser for social- og sundhedsassistenter på føde-barsel-afdelinger

På nogle af landets hospitaler vinder social- og sundhedsassistenterne indpas inden for det gynækologisk-obstetriske speciale. F.eks. er det i Region Midt primært social- og sundhedsassistenterne, der varetager plejeopgaverne på føde- og barselsafdelingerne. For at social- og sundhedsassistenterne kan varetage opgaverne, er følgende efteruddannelser udviklet og godkendt inden for FKB Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet:

40409 Medvirken i gynækologisk og obstetrisk arbejde

40410 Pleje af patienter med gynækologiske sygdomme

40411 Selvstændigt arbejde med pleje af svangre kvinder

40412 Selvstændigt arbejde med pleje på føde-barselsafd.

Find inspirationsmateriale til undervisningen her.

 

Find medlemmer af lokale uddannelsesudvalg på EPOS' hjemmeside

Udbydere af AMU-uddannelser nedsætter lokale uddannelsesudvalg, der har til opgave at rådgive skolen om samarbejde med arbejdspladserne i området og om behov for nye AMU-uddannelser. Men hvem sidder i de lokale uddannelsesudvalg?

Udbyderne har nu fået mulighed for at registrere de lokale uddannelsesudvalg på EPOS' hjemmeside. Hermed kan medlemmer danne netværk på tværs af skolerne, og det er let for det centrale efteruddannelsesudvalg at kontakte de lokale medlemmer.

Se, hvem der er medlem af lokalt uddannelsesudvalg på den nærmeste skole her.

 

Konferencer i efteråret

Temadag: Arbejdet med for tidligt fødte børn
Vi afholder temadag for undervisere den 2. september 2008 på Århus Social- og Sundhedsskole.
Formålet med temadagen er at kvalificere undervisere på kurset af samme navn.
Se programmet her.

Seminar for undervisere på det pædagogiske område
Vi afholder 12-12 seminar for underviserne på det pædagogiske område den 8.-9. oktober 2008. Programmet vil være en blanding af oplæg med relevans for det pædagogiske område og erfaringsudveksling blandt deltagerne.
Program og tilmelding snart på hjemmesiden.

Lokale uddannelsesudvalg - om uddannelsesbehov i psykiatrien og netværksarbejde
EPOS inviterer medlemmer af lokale uddannelsesudvalg og skoleledelserne til den årlige konference om udvikling af AMU-programmet.
Temaet vil i år være todelt.
Vi vil drøfte udviklingen på det psykiatriske og socialpsykiatriske område. Vores uddannelser på dette område trænger til et gennemsyn. Hvordan udvikler området sig, og hvilke opgaver vil målgrupperne på EPOS-området skulle varetage fremover?
Vi vil også kvalificere vores arbejdsmetoder i udvalgene. Kan vi bruge de nye begreber fra teorier om netværkskommunikation til at udvikle og kvalificere vores arbejde? Hvem er vores netværk, og hvordan kan vi bruge dem bedre?
Program og tilmelding snart på hjemmesiden.

 

Nye uddannelser på vej

Vi har igen i år iværksat udvikling af en lang række nye uddannelser. Om alt går vel, vil størsteparten af dem være klar til udbud i starten af det nye år.


FKB: Pædagogisk arbejde med børn og unge

 • Handicappede børn i familiepleje
 • At arbejde med barnets livshistorie
 • Medhjælpere på specialskoler og specialinstitutioner (obs.: ny målgruppe)
 • Leg med sprog (revision)


FKB: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde

 • Livsorienteret praksis i omsorgsarbejdet
 • Socialpædagogiske og aktiverende metoder
 • Pædagogik og ledelse af egen praksis
 • Sygeplejefagligt gerontologisk arbejde
 • Udviklingshæmmedes aldring
 • Samarbejde med pårørende til døgnanbragte voksne
 • Arbejdet med sindslidende med misbrug
 • Recovery og rehabilitering inden for psykiatrien


FKB: Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

 • Dokumentation og akkreditering i sygehusvæsenet
 • Neurorehabilitering af senhjerneskadedeFortsat god sommer!