• Print
 • Print

Nytårsnyt 2009


Hvad har vi bedrevet, og hvad er på vej?

I dette halvårlige nyhedsbrev vil vi give en kort oversigt over de vigtigste aktiviteter på EPOS' område i efteråret 2008 og løfte sløret for nye aktiviteter i det kommende år.

Læs bl.a. om:

VEU-centre og ny udbudsrunde i 2009

Fortsat prioriteret indsats for personer med læse- skrive- og regnevanskeligheder

Skolernes IKV-materialer på EPOS' hjemmeside

Nye uddannelser netop godkendt til udbud

Enkeltfag optaget i FKB

Nye uddannelser søges udviklet i 2009

Konferencer i 2009, sæt kryds i kalenderen

Ny medarbejder i EPOS


VEU-centre og ny udbudsrunde i 2009

I løbet af foråret 2009 forventes Undervisningsministeriet at igangsætte en ny udbudsrunde. Ministeriet vil præcisere og revidere vilkårene for udbud af AMU-uddannelse, samtidig med at der udarbejdes et endeligt koncept for etablering af VEU-centre. Målet er, at det skal blive lettere og mere gennemskueligt for virksomheder og enkeltpersoner, hvor de kan henvende sig for at få dækket uddannelsesbehovene for AMU-målgruppen.

Der forventes at blive stillet krav om en minimumsaktivitet som forudsætning for godkendelse af en uddannelsesinstitution til udbud af FKB'er. Dette kan betyde, at der ikke vil være grundlag for at nygodkende alle de udbydere, som EPOS samarbejder med i dag. Som udgangspunkt har EPOS ikke egne mål om at reducere antallet af udbydere.

EPOS undersøger, om det vil være hensigtsmæssigt at opdele FKB'erne på en lidt anden måde for at skabe større synlighed omkring FKB'ernes målgrupper.


Uddannelsesbehov på psykiatriområdet

EPOS har modtaget mange ansøgninger om udvikling af nye uddannelser inden for det psykiatriske område. Det har givet anledning til, at EPOS har iværksat en grundig analyse af området. Analysen vil skabe et bedre overblik over behovene og gøre os i stand til at udvikle de mest hensigtsmæssige uddannelser i en ny struktur for området.

I forlængelse af analysen vil vi udvikle en række nye uddannelser til området.


Analyse af klubområdet

Klubområdet undergår hastige ændringer i disse år, og vi har brug for at ajourføre vores viden om området og vurdere, om vi har de rigtige uddannelsestilbud. Derfor er EPOS i gang med en bred analyse af området af både kvantitativ og kvalitativ karakter og forventer at få et mere kvalificeret grundlag for udvikling af uddannelser til området.


Fortsat prioriteret indsats for personer med læse- skrive- og regnevanskeligheder

EPOS har de senere år haft fokus på initiativer, der kan fremme motivation for efteruddannelse hos personer med læse-, skrive- og regnevanskeligheder. Erfaringerne viser, at det har stor effekt at udbyde AMU-uddannelser i sammenhæng med almen voksenuddannelse i dansk, skrivning og matematik. Derfor vil vi i et nyt projekt afdække best practice blandt arbejdspladser og udbydere af AMU, AVU og FVU og således udbrede kendskabet til forskellige samarbejdsmodeller mellem arbejdspladser og udbydere.


Skolernes IKV-materialer på EPOS' hjemmeside

Social- og Sundhedsskolen Fredericia-Horsens, SOSU Næstved og Københavns Socialpædagogiske Seminarium gennemførte i 2007 - 08 sammen med EPOS et TUP-projekt, der havde til formål at udvikle en vejledning til hjælp til skolernes nye forpligtelse til at udbyde Individuel Kompetencevurdering (IKV). Se vejledningsmaterialet her.

Alle skolerne har været meget ambitiøse i forberedelsen af denne aktivitet og har næsten alle deltaget i en workshop, hvor deltagerne udviklede IKV-metoder til 10 - 12 AMU-uddannelser. Disse materialer kan nu hentes på EPOS' hjemmeside. EPOS håber, at de forskelllige materialer og aktiviteter i forbindelse med projektet vil inspirere og motivere skolerne til flere IKV-aktiviteter.


Nye uddannelser netop godkendt til udbud

FKB 2629 Pædagogisk arbejde med børn og unge

FKB 2692 Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde

FKB 2695 Sundheds- og sygeplejeopgaver i sygehusvæsenet

Inspirationsmateriale til uddannelserne findes her.


Enkeltfag optaget i FKB

Tre tidligere AMU-uddannelser har ændret status til enkeltfag i serviceassistentuddannelsen. EPOS har optaget dem i FKB 2688 Patientrelateret service på sygehusene. Det drejer sig om 

Uddannelsesmålene er uændret fra tidligere, men skolerne vil fremover skulle opkræve deltagerbetaling for kurserne.


Nye uddannelser søges udviklet i 2009

EPOS har søgt ministeriet om midler til at udvikle en række nye uddannelser i 2009. Arbejdstitlerne er flg.:

 • Børn og unge med psykisk syg forælder
 • Børn med fysiske handicaps
 • Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
 • Selvstændigt arbejde i socialpsykiatrien
 • Flytning og speciallejring i borgerens eget hjem
 • Forflytningsvejleder
 • Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
 • Konflikthåndtering i sosu/pæd-arbejde
 • Bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • Arbejdet med autismespektrumtilstande (og andre socialkognitive vanskeligheder)
 • Inklusion i pædagogisk og social- og sundhedsarbejde
 • Seksualitet hos personer med nedsat psykisk funktionsevne
 • Neuropædagogik i forhold til udviklingshæmmede
 • Sterilarbejdet på sygehusene


Konferencer i 2009, sæt kryds i kalenderen

Konference tirsdag den 20. okt. på Langelinie
For medlemmer af lokale uddannelsesudvalg (særligt på det pædagogiske område). Tema endnu ikke fastlagt.

Augustseminar tirsdag den 25. og onsdag den 26. august på DSB's kursuscenter Knudshoved.
For undervisere og kursusledere på de godkendte uddannelsesinstitutioner.

De pædagogiske kurser i EPOS (dato og kursussted udmeldes senere)
Seminar for undervisere og konsulenter, som arbejder med de pædagogiske kurser.

Temadag om børn med psykiske og fysiske handicaps (dato udmeldes senere)
Temadagen er for lærere, som underviser på kurset "Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser" og skal undervise på det kommende kursus om børn med fysiske handicaps.


Ny medarbejder i EPOS

Efter mere end 10 år i EPOS vil vores afholdte medarbejder Winnie Rye Andersen gå på efterløn pr. 31. jan. 2009. Venner og samarbejdspartnere vil få lejlighed til at sige tak for godt samarbejde ved en afskedsreception den 28. januar.

Som afløser har vi ansat Mette Nørholm, der kommer fra Teknologisk Institut.


Vi ønsker alle vore læsere et godt nytår!!