• Print
 • Print

Sommernyt 2009

I dette halvårlige nyhedsbrev vil vi give en kort oversigt over de vigtigste aktiviteter på EPOS' område i foråret 2009 og løfte sløret for nye aktiviteter i efteråret.


Læs om:

To nye FKB'er – en præcisering af jobområderne i den tidligere FKB 2692

Udbudsrunden – ny udbudsstruktur pr. 1. januar 2010

Ny AMU-målgruppe på de sikrede døgninstitutioner for børn og unge

Nye uddannelser på vej

Analyse og evaluering af EPOS' uddannelser inden for psykiatriområdet

Analyse af klubområdet

Ny analyse: "Muligheder for et øget samarbejde mellem skoler og arbejdspladser om udvikling af AMU-målgruppens læse-, skrive og regnekompetencer"

Konferencer i efteråret

UddannelsesGuiden – ny uddannelsesportal

Ny sekretariatsleder for EPOS


To nye FKB'er – en præcisering af jobområderne i den tidligere FKB 2692

EPOS har siden 2004 organiseret sine uddannelser i fem Fælles KompetenceBeskrivelser (FKB'er). Den ene af disse fem – FKB 2692: Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde – har indtil nu indeholdt uddannelser til et meget stort antal arbejdspladser og målgrupper, der samlet set dækker en lang række forskellige jobområder inden for ældreområdet og det pædagogiske specialområde.

Efterhånden er FKB'en blevet så omfattende, at det har været udvalgets opfattelse, at den med fordel kunne splittes op i to. Formålet har været at skabe en større synlighed af AMU-tilbuddet til de forskellige jobområder – herunder tilbuddet til arbejdspladserne inden for både handicapområdet og det socialpsykiatriske område. I forbindelse med opsplitningen er jobområdebeskrivelserne og de tilhørende arbejdsmarkedsrelevante kompetencer (TAK'erne) blevet revideret og præciseret - eksempelvis er forebyggelsesarbejdet i kommunerne blevet tydeliggjort.

FKB 2692: "Omsorg, sygepleje og pædagogisk arbejde" bliver derfor med virkning fra 1. januar 2010 nedlagt og erstattet af to nye FKB'er:

 • FKB 2222: "Ældrepleje, sygepleje og sundhed i kommunerne"
 • FKB 2223: "Socialpsykiatri og fysisk/psykisk handicap"

Samtlige uddannelsesmål, der har været tilknyttet FKB 2692, er blevet fordelt på de to nye FKB'er – men mange uddannelser er blevet tilknyttet begge FKB'er. Desuden er enkelte mål blevet flyttet fra FKB 2629 "Pædagogisk arbejde med børn og unge" som konsekvenstilretninger i forhold til en faglig afgrænsning til den nye FKB 2223.

De nye FKB'er forventes godkendt til udbud pr. 1. januar 2010.

Det er udvalgets forhåbning, at den nye opdeling vil gøre det lettere at synliggøre AMU-udbuddet til målgrupperne inden for de nye FKB'er og medvirke til en større AMU-aktivitet.


Udbudsrunden – ny udbudsstruktur pr. 1. januar 2010

Ministeriet iværksatte dette forår en ny udbudsrunde. Det har betydet, at alle skoler, der efter 1. januar 2010 ønsker at kunne udbyde AMU-uddannelser, senest 18. juni skulle ansøge ministeriet om godkendelse til de ønskede FKB'er.

Udbudsrunden har introduceret nogle nye og strammere kriterier både for ansøgning og for det efterfølgende udbud. Fra Undervisningsministeriets side har hensigten med denne opstramning af udbuddet været at sikre fagligt bæredygtige uddannelsesmiljøer og lokalt/regionalt dækkende udbud.

Nogle centrale nye kriterier i forhold til det fremtidige udbud:

 • Der er indført krav om en årlig mindsteaktivitet på kernemålene i en FKB for at opretholde en udbudsgodkendelse (Kernemål er de uddannelser, der har FKB'en som moder-FKB – dvs. den FKB, uddannelsen oprindeligt er blevet udviklet til).
 • Skolerne får godkendelse til udbud i en – eller flere – regioner, som udgør det område, skolerne er forpligtet på at kunne møde med tilbud om uddannelse. Der kan gælde forskellige dækningsområder for de forskellige FKB'er.
 • Udbudsret giver også udbudspligt – og alle uddannelser i den/de pågældende FKB'er skal udbydes inden for hele FKB'ens godkendelsesområde.
 • Skolerne kan samarbejde og udlægge undervisning inden for regionen/det udbudsområde, man har fået godkendelse til.
 • Skolerne må ikke markedsføre uden for det godkendte område for FKB'en, men arbejdspladserne kan fortsat frit vælge udbydere, og modtager en skole en henvendelse fra en arbejdsplads, der ligger uden for skolens godkendte område, er der ingen restriktioner i forhold til at gennemføre virksomhedsforlagt undervisning for denne arbejdsplads.
 • For at kunne gøre brug af sin udbudsgodkendelse skal en godkendt udbyder være tilknyttet et af de VEU-centre (Center for voksen- og efteruddannelse), som forventes etableret i løbet af dette efterår.
 • Ifølge Undervisningsministeriet har professionshøjskoler kunnet søge godkendelse til at videreføre det hidtidige udbud, men vil ikke kunne få godkendelse til nye udbud – og hermed menes også nye uddannelser.

EPOS har haft mulighed for at komme med en indstilling til ministeriet og har derfor set ansøgningerne på vores område. Alle tidligere godkendte udbydere af EPOS' uddannelser samt enkelte nye har søgt om godkendelse til en eller flere af EPOS' FKB'er.

EPOS er meget glad for, at skolerne finder området interessant at arbejde for, og har i udgangspunktet ikke haft til hensigt at skære ned i antallet af udbydere. Hensynet til at opfylde kravene fra ministeriet bla. om mindste-aktivitet, har dog betydet, at EPOS har indstillet til reduktion i antallet af udbydere inden for nogle FKB'er.

Undervisningsministeriet udarbejder de endelige godkendelser hen over sommerferien og har annonceret, at skolerne får besked midt i august. De nye udbudsgodkendelser vil være gældende fra 1. jan. 2010, og der bliver ikke mulighed for at etablere overgangsordninger.


Ny AMU-målgruppe på de sikrede døgninstitutioner for børn og unge

EPOS er blevet gjort opmærksom på, at der eksisterer en målgruppe for AMU på de sikrede institutioner for børn og unge, som indtil nu ikke har været synliggjort.

De sikrede institutioner er regionale tilbud til børn og unge. Den helt overvejende del af de unge, der anbringes i sikrede døgninstitutioner, er unge, der har ophold i varetægtssurrogat eller som led i en ungdomssanktion. Regionerne lægger vægt på, at de sikrede institutioner er socialpædagogiske institutioner, der i særlige rammer og under særlige forudsætninger varetager socialpædagogiske opgaver efter sociallovgivningen over for kriminelle unge.

EPOS har i forlængelse heraf taget initiativ til at igangsætte udvikling af en uddannelse, der skal dække den grundlæggende jobfunktion for medarbejdere i AMU's målgruppe på de sikrede institutioner. Uddannelsen har fået arbejdstitlen: "Pædagogisk arbejde på sikrede institutioner".


Nye uddannelser på vej

EPOS udvikler hvert år nye uddannelser på baggrund af analyser eller konkrete behovsindmeldinger fra lokale uddannelsesudvalg og skoler. I løbet af efteråret forventes flg. nye uddannelser udviklet og godkendt:

 • Børn og unge med psykisk syg forælder
 • Børn med fysiske handicaps
 • Forflytning og speciallejring i borgerens eget hjem
 • Forflytningsvejleder
 • Bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
 • Samarbejdet med brugere med svær autisme
 • Inkluderende pædagogiske miljøer i dagtilbud
 • Seksualitet hos personer med nedsat psykisk funktionsevne
 • Neuropædagogik i forhold til udviklingshæmmede
 • Sterilarbejdet på sygehusene
 • Arbejdet som undervisningsassistent
 • Pædagogisk arbejde på sikrede institutioner
 • Styring af projekter på klubområdet og i kulturhuse
   

Desuden er der fokus på det socialpsykiatriske område, og der udvikles følgende i løbet af efteråret:

 • En uddannelse målrettet hjemmeplejen om kontakt med sindslidende
 • En nyudvikling af Socialpsykiatri – introduktion
 • En nyudvikling af Socialpsykiatri – fagligt samarbejde

Analyse og evaluering af EPOS' uddannelser inden for psykiatriområdet

EPOS har netop lagt sidste hånd på en større analyse og evaluering af AMU-uddannelserne inden for psykiatriområdet. Analysen konkluderer, at det eksisterende udbud dækker en stor del af behovet for kompetenceudvikling, men viser også, at der på visse områder er behov for tilpasning og nyudvikling for at sikre fortsat at kunne møde det aktuelle uddannelsesbehov.

På en konference den 24. juni i år blev rapporten præsenteret og drøftet med AMU-ledere og undervisere på EPOS' uddannelser, og efter sommerferien vil sekretariatet på baggrund af analysen tage initiativ til at revidere to af de eksisterende uddannelser på området: Socialpsykiatri – introduktion og Socialpsykiatri – fagligt samarbejde samt udvikle en ny uddannelse målrettet arbejdet i hjemmeplejen.

Projektrapporten vil i løbet af september kunne findes under Publikationer.

Find materiale fra den afholdte konference her.


Analyse af klubområdet

EPOS har i forsommeren afsluttet en analyse af klubområdet. Formålet har været at klarlægge kompetenceudviklingsbehovene for AMU-målgruppen på klubområdet. Analysen har vist, at klubområdet er under forandring, og at bl.a. det øgede fokus på det socialpædagogiske arbejde og den forebyggende indsats stiller nye krav til medarbejderne på klubområdet. Samtidig er der ikke stort kendskab til mulighederne i AMU-regi.

Analysen har bekræftet behovet for AMU-uddannelser på klubområdet også i fremtiden og givet EPOS og udbyderne inden for klubområdet grundlaget for at arbejde videre med markedsføring og synliggørelse af de eksisterende tilbud i AMU samt udviklingen af nye uddannelser målrettet klubområdet. Konkret er der blevet taget initiativ til udvikling og ansøgning om godkendelse af en ny uddannelse: "Styring af projekter på klubområdet og i kulturhuse".

Rapporten fra analysen kan hentes her.


Ny analyse "Muligheder for et øget samarbejde mellem skoler og arbejdspladser om udvikling af AMU-målgruppens læse-, skrive- og regnekompetencer"

I løbet af efteråret forventer EPOS at igangsætte en ny analyse med fokus på EPOS-målgruppens læse-, skrive- og regnefærdigheder. Analysen vil få et dobbelt fokus: dels indhente erfaringer med den interne organisering på skolerne omkring både screening og kombiforløb AMU/FVU og dels indsamle erfaringer med samarbejde med arbejdspladser omkring forløb, der sætter fokus på medarbejdernes læse-, skrive- og regnefærdigheder.

Det er vores forventning, at analysen vil kunne bidrage med konkrete eksempler og inspiration til det fortsatte arbejde med dette indsatsområde ude på skolerne – både i relation til udviklingen af den interne organisering og i forhold til at sætte medarbejdernes læse-, skrive-, og regnefærdigheder på dagsordenen i samarbejde med arbejdspladserne.


Konferencer i efteråret

Den 20. oktober afholdes den årlige konference for skoler og lokale uddannelsesudvalg på Langelinje. I år er det det pædagogiske underudvalg, der inviterer til konferencen. Program og invitation vil blive udsendt ca. 1 måned før konferencen - men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Desuden går vi med tanker om at afholde en lærerkonference - med fokus på børn med fysisk og psykisk handicap. Konferencen skal ses i relation til EPOS' nyudviklede uddannelse om "Børn og unge med adfærds- og kontaktforstyrrelser" og en ny uddannelse, der er "på vej": "Børn med fysiske handicaps". Datoen vil blive udmeldt senere.


UddannelsesGuiden - ny uddannelsesportal er i luften

De to portaler - vidar.dk og ug.dk - er fusioneret, og den nye portal samler indhold om uddannelse og efteruddannelse samt job og arbejdsmarked i ét site.

UddannelsesGuiden har 3 målgruppeindgange, hvoraf den ene er "Til dig, der søger voksen- og efteruddannelse", og her kan bl.a. søges efter arbejdsmarkedsuddannelser og aktuelle hold, sådan som man tidligere kunne på vidar.dk.

Adressen vidar.dk er fra den 28. juli 2009 blevet nedlagt, og der er kun én internetadresse nu: www.ug.dk.

For at gøre det nemmere at orientere sig om, hvor og hvornår uddannelserne aktuelt afholdes, har beskrivelserne af de enkelte uddannelser på epos-amu.dk hidtil omfattet et link til Vidar. Linket er nu ændret til at pege på UddannelsesGuiden.


Ny sekretariatsleder for EPOS

John Steffensen er den 1. august begyndt som ny sekretariatsleder i EPOS. John har blandt andet som uddannelseschef arbejdet med både AMU og EUD inden for andre brancher og glæder sig til at arbejde med EPOS-området. John kommer fra en stilling som HR-chef i Dansk Byggeri.

Mangeårig sekretariatsleder for EPOS, Karen Therkildsen, har valgt at ophøre med lederjobbet og i stedet arbejde som konsulent for EUD-uddannelserne i huset.Med ønsket om en fortsat god sommer til alle


EPOS