• Print
  • Print

Nytårsnyt fra PASS 2010

I dette halvårlige nyhedsbrev vil vi gøre status over, hvad vi har bedrevet det sidste halve år, og løfte sløret for, hvad der er på vej.

Læs mere om:

Udviklingsredegørelsen

Revision af social- og sundhedsuddannelsen på vej

DM i SOSU

Ændring i EUD-loven på vej

Konference for lokale uddannelsesudvalg den 11. maj

National kvalifikationsramme

Nyt fra sekretariatet

Udviklingsredegørelsen
PASS skal hvert år fremsende en udviklingsredegørelse til Undervisningsministeriet. Heri redegøres for udviklingen på det arbejdsmarked, som uddannelserne retter sig imod, og om denne udvikling vurderes at medføre behov for ændring af bekendtgørelsen eller uddannelsesordningen.

Dette arbejde ønsker PASS at udføre i tæt samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg. På PASS' opfordring var der rigtig mange af de lokale uddannelsesudvalg, der i foråret indsendte deres vurdering af behov for ændringer. På baggrund af disse bidrag samt udvalgets egne iagttagelser og drøftelser har PASS besluttet at nedsætte en kvalitetssikringsgruppe, der skal undersøge behovene inden for social- og sundhedsuddannelsen nærmere.

PASS vurderer, at den nye pædagogiske assistentuddannelse skal virke i længere tid, inden der er behov for ændringer i denne uddannelse.

Revision af social- og sundhedsuddannelsen på vej
PASS har nedsat en kvalitetssikringsgruppe, der skal fremkomme med forslag til revision af social- og sundhedsuddannelsen. Kvalitetssikringsgruppen, der består af arbejdsmarkedets parter, skal have fokus på to overordnede indsatsområder:

  1. Ændringer på jobområderne, der vurderes at give behov for ændringer i den eksisterende uddannelse
  2. Ændringer på jobområderne, der muligvis medfører behov for nye uddannelser

Kvalitetssikringsgruppen skal arbejde hen over foråret og forventes at aflevere sine anbefalinger til PASS omkring sommerferien.

DM i SOSU
PASS har besluttet at melde sig ind i SkillsDenmark. SkillsDenmark er den organisation, der forestår den overordnede organisering af danmarksmesterskaber (samt europa- og verdensmesterskaber) i erhvervsuddannelser.

Hermed har PASS åbnet op for, at social- og sundhedsskolerne kan deltage i de kommende Danmarksmesterskaber i Erhvervsuddannelser, som afholdes i Odense den 27. - 29. januar 2011.

Formålet med DM i SOSU er at synliggøre social- og sundhedsuddannelsen, at øge kendskabet til uddannelsen samt at medvirke til at give uddannelsen og arbejdsområdet større prestige.

De skoler, som ønsker at deltage, skal tilmelde sig senest den 25. februar. Der vil blive afholdt en stor opstarts- og inspirationsdag for deltagende skoler den 24. marts.

Ændring i EUD-loven på vej
Undervisningsministeriet er på vej med en række ændringer i bekendtgørelse nr. 1518 om erhvervsuddannelser (Hovedbekendtgørelsen).

Ændringerne får især betydning for uddannelserne på vores område, ved at Tvistighedsnævnets kompetence kommer til at omfatte social- og sundhedsuddannelsen, den pædagogiske assistentuddannelse og landbrugsuddannelsen i lighed med øvrige erhvervsuddannelser.

Hermed gøres det lettere for en elev eller en institution at anke en utilfredsstillende afgørelse af en klage. PASS vil i nærmeste fremtid drøfte, om ændringen giver anledning til at ændre i den beskrivelse af behandling af klager, som PASS udsendte sidste år.

Konference for lokale uddannelsesudvalg
PASS har besluttet at afholde en konference for de lokale uddannelsesudvalg tirsdag den 11. maj i København. Sæt allerede nu kryds i kalenderen.

På konferencen vil de lokale uddannelsesudvalg få mulighed for at skabe netværk og drøfte, hvordan arbejdet i LUU kan kvalificeres.

Der vil også blive mulighed for at drøfte behov for fornyelse af social- og sundhedsuddannelsen, jf. ovenfor om kvalitetssikringsgruppens arbejde.

National kvalifikationsramme
Undervisningsministeriet har besluttet at indplacere alle uddannelser i en national kvalifikationsramme på 8 trin. Denne indplacering skal gøre det lettere at sammenligne uddannelsernes kompetenceniveauer på tværs af lande. Indplaceringen vil fremgå af uddannelsesbeviserne.

PASS er blevet bedt om at vurdere, hvor udvalgets uddannelser hører til, og udvalget indstiller til ministeriet, at
- den pædagogiske assistentuddannelse indplaceres på trin 4
- social- og sundhedshjælperuddannelsen indplaceres på trin 3
- social- og sundhedsassistentuddannelsen indplaceres på trin 5

Indplacering af social- og sundhedsassistentuddannelsen på trin 5 skyldes parternes opfattelse af de uddannedes ledelseskompetence og høje grad af selvstændighed i varetagelse af uforudsete opgaver.

Nyt fra sekretariatet
Fra 1. januar ændres den organisatoriske struktur i sekretariatet, idet der etableres en overordnet bestyrelse for alle de udvalg, der serviceres i huset. Sekretariatet benævnes "Sekretariatet for Erhvervsrettede VelfærdsUddannelser", forkortet SEVU. Samtidig knyttes endnu et fagligt udvalg til sekretariatet, Fagligt Udvalg for Ernæringsassistentuddannelsen, FUE. Ændringen er fortrinsvis af intern betydning og forventes ikke at medføre mærkbare ændringer for PASS' opgavevaretagelse.

Siden oktober har konsulent Katarina Held været tilknyttet PASS-sekretariatet.

Hermed vil PASS-sekretariatet gerne ønske sine samarbejdspartnere godt nytår.

SOSU-Træer-1 formindsket