• Print
  • Print

Analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne på dagtilbudsområdet

Dagtilbudsområdet er under forandring, og det betyder, at jobområdet og jobfunktionerne inden for dagtilbudsområdet også udvikler sig. EPOS-udvalget har derfor taget initiativ til en afdækning af udviklingstendenser og konsekvenserne for kompetencekravene for EPOS' målgrupper, der arbejder inden for dagtilbudsområdet.

Afrapporteringen fra denne analyse er nu tilgængelig på EPOS' hjemmeside under titlen: "Udvikling i jobfunktioner og opgaver på dagtilbudsområdet – analyse af kompetencekrav til EPOS-målgrupperne."

Rapporten, der er udformet af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA), påpeger, at området er præget af en række fælles udviklingstendenser, der samlet set medfører øgede krav til fagligheden i dagtilbuddene.

Det, der skaber de øgede krav, er blandt andet arbejdet med dokumentation, inklusion, sprog, anvendelsen af digitale medier samt forældresamarbejde.

Der er derfor god grund til at have opmærksomhed på, hvordan AMU-uddannelserne kan bruges til at klæde både dagplejere og pædagogmedhjælpere på til fortsat at kunne møde de krav, der stilles til dem i det daglige pædagogiske arbejde.

Rapporten påpeger også, at de forskellige rammer for det daglige arbejde giver dagplejere og pædagogmedhjælpere forskellige muligheder for kompetenceudvikling. For pædagogmedhjælperne kommer læring på arbejdspladsen ofte til at spille en central rolle for kompetenceudvikling, hvorimod dagplejerne står med det fulde ansvar for børnene i hverdagen og i større udstrækning forventes selv at kunne varetage alle opgaver. Kravene om øget professionalisering og øget faglighed kan derfor skabe behov for at have særligt fokus på at sikre mulighederne for kompetenceudvikling for dagplejerne.

Analysen har givet anledning til revision og nyudvikling af uddannelser målrettet dagtilbudsområdet, således at der allerede i dag er uddannelsestilbud, der kan bruges til at møde en lang række af de kompetencekrav, der skitseres i rapporten. I forlængelse af analysen har udvalget eksempelvis udviklet en ny uddannelse målrettet inddragelse af digitale medier i det pædagogiske arbejde. Du kan få mere information om uddannelsen "Leg og læring med digitale medier i dagtilbud" (nr. 47732) på EPOS' hjemmeside her.

EPOS håber, at rapporten kan være en inspiration for både AMU-udbydere, kommuner, ledere og medarbejdere og danne afsæt for dialog og drøftelser i forhold til de konkrete lokale behov for kompetenceudvikling af EPOS' målgruppe inden for dagtilbudsområdet.

Udvalget vil samtidig opfordre kommuner og arbejdspladser til at udnytte de mange muligheder, der allerede ligger i de eksisterende AMU-uddannelser, til at løfte kompetencebehovene inden for jobområdet.

Hent rapporten.

Se eksempler på relevante AMU-uddannelser til dagplejere her og til pædagogmedhjælpere her.

Find oversigt over uddannelsessteder, der er godkendt til at udbyde AMU uddannelser her og find mere information om uddannelserne på EPOS' hjemmeside: epos-amu.dk.