• Print
  • Print

UC Syddanmark

Degnevej 16
6705 Esbjerg Ø

Tlf.: 7266 2000
Fax:

Hjemmeside: http://ucsyd.dk/
E-mail: ucsyd@ucsyd.dk


Her ser du, hvilke uddannelser skolen er godkendt til.
Klik på uddannelsen for at få en kort beskrivelse:

Kode Title
42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede
45818 Almen fødevarehygiejne
48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
45315 Anbragte børns udvikling
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
47261 Angst og depression hos ældre
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
40157 Arbejde med plejebørn i puberteten
40599 Arbejde med sindslidende med misbrug
45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie
40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn
48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien
47257 Arbejdet med totalkommunikation
42920 Arbejdet som aflastningsfamilie
42918 Arbejdet som dagplejer
47873 Arbejdet som familieplejer
48571 Arbejdet som netværksplejefamilie
48116 Arbejdet som omsorgsmedhjælper
44855 Arbejdet som værkstedsassistent
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
45668 Assistenten i det tværgående samarbejde
49559 Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2
47259 Borgere med misbrugsproblemer
48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
48733 Børn med sproglige udfordringer 3
44771 Børn og natur
44865 Børn og seksualitet
48765 Børn og unge med angst
40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
48732 Børns kommunikation og sprog 2
44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år
42660 Børns leg
48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1
48731 Børns sproglige udvikling 1
44300 Børns udtryksformer
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien
48703 Deeskalerende kommunikation
42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter
47632 Den personlige uddannelses- og jobplan
48384 Den styrkede pædagogiske læreplan
49241 Det meningsfulde liv - mennesker med demens
47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
47670 Faglig læsning
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
47671 Faglig skrivning
40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
48102 Farmakologi i psykiatrien
45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
45347 Grundlæggende faglig matematik
47669 Grundlæggende faglig matematik
47668 Grundlæggende faglig regning
45215 Grundlæggende faglig regning
40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
47968 Injektion af medicin
42171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber
42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
42659 Interkulturel pædagogik
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje
46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
44627 Magt og omsorg
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
48101 Medicinadministration
49489 Medvirken ved medicinadministration
48216 Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelse
47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
45748 Netværksanbringelser
44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
48563 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
49633 Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19
41251 Opsporing af selvskadende adfærd
44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes
47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
40607 Personlig hjælper og ledsager
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
47876 Pleje af den svært overvægtige borger
45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
43343 Praktik for F/I
42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
48979 Professionalisering af faglige relationer
45988 Projektorienteret arbejde
45987 Projektudvikling og gennemførelse
44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
40125 Rehabilitering som arbejdsform
40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
45602 Samarbejde med pårørende
48478 Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
40937 Seksualitet og handicappede
40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder
49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
46835 Støtte ved kognitiv behandling
42901 Støtte ved selvskadende adfærd
47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1
44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
42663 Tegn til tale
48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
47982 Understøttende undervisning i folkeskolen
41973 Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet
48698 Unge i udsatte positioner
47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
40935 Vejledning i forflytning
49567 Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
48415 Voksenhandicap - aldring og demens
48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
45368 Værdibaserede arbejdspladser