• Print
  • Print

Nyt udbud af AMU-uddannelser på dagtilbudsområdet - i forbindelse med den styrkede pædagogiske læreplan

Reviderede og nyudviklede AMU-uddannelser

En række AMU-uddannelser er nu revideret og nyudviklet, således at de kan anvendes som kompetenceudvikling parallelt med en forventet større implementeringsindsats i dagtilbuddene de kommende år, i relation til den styrkede pædagogiske læreplan.

I målbeskrivelserne er lagt vægt på et øget fokus på sammenhænge til det pædagogiske læringsmiljø, børns trivsel, læring og udvikling, det bagvedliggende børnesyn og læringsforståelsen.

Udviklingen er blevet til, på baggrund af to seminarer med LUU-medlemmer og skolerepræsentanter, samt en særlig gruppe af udviklere fra uddannelsesstederne.

Parallelt med udviklingen af de nye uddannelser er der gennemført en analyse af kompetencebehov hos AMU's målgrupper i forbindelse med arbejdet med en styrket pædagogisk læreplan.

Analysens resultater er inddraget i udviklingen af de nye uddannelser. Analysen kan findes HER

Det nye AMU-udbud er udviklet således, at de sikrer fleksible og relevante uddannelser, der fx kan sættes sammen til et længere kompetenceudviklingsforløb. Se HER

Du kan se de enkelte uddannelsers titler, antal dage og handlingsorienterede mål HER

Der udvikles inspirationsmateriale til den enkelte uddannelse, således at uddannelserne kan tages endeligt i brug efter sommerferien.I udspillet om stærke dagtilbud præciseres en treårig strategi for økonomisk udmøntning af en række implementeringsindsatser i forhold til den styrkede pædagogiske læreplan, herunder kompetenceudvikling af ledere, "faglige fyrtårne" og særlige medarbejdergrupper.

AMU's målgrupper vil ikke umiddelbart kunne indgå i denne indsats, men arbejdspladserne vil have interesse i, på samme vis, at involvere disse medarbejdergrupper på arbejdspladsen i implementeringen af den styrkede pædagogiske kvalitet i dagtilbuddene. Det drejer sig fx om dagplejere uden pædagogisk assistentuddannelse, pædagogiske assistenter, der ikke får plads i ovenstående pulje, samt medarbejdere med en PGU og pædagogmedhjælpere.

AMU-uddannelsesudbuddet vil således kunne støtte op om de overordnede strategier og øvrige uddannelsestiltag på dagtilbudsområdet, hvor der ikke umiddelbart vil kunne indgå ovenstående målgrupper.