• Print
  • Print

Pædagogisk arbejde med børn og unge

Hent kompetencebeskrivelsen (FKB) her

Tilknyttede uddannelser:

(Klik på Kode eller Titel for at sortere)

Kode Title
45818 Almen fødevarehygiejne
48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug
45315 Anbragte børns udvikling
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
40157 Arbejde med plejebørn i puberteten
45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie
40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn
48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande
47257 Arbejdet med totalkommunikation
42920 Arbejdet som aflastningsfamilie
42918 Arbejdet som dagplejer
47873 Arbejdet som familieplejer
48571 Arbejdet som netværksplejefamilie
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
48733 Børn med sproglige udfordringer 3
44771 Børn og natur
44865 Børn og seksualitet
48765 Børn og unge med angst
40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre
48732 Børns kommunikation og sprog 2
44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år
42660 Børns leg
48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1
48731 Børns sproglige udvikling 1
44300 Børns udtryksformer
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien
48384 Den styrkede pædagogiske læreplan
47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
47670 Faglig læsning
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
47671 Faglig skrivning
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
45347 Grundlæggende faglig matematik
47669 Grundlæggende faglig matematik
47668 Grundlæggende faglig regning
45215 Grundlæggende faglig regning
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
42659 Interkulturel pædagogik
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
49489 Medvirken ved medicinadministration
47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
45748 Netværksanbringelser
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
48563 Neuropædagogisk indsats i pædagogisk arbejde
41251 Opsporing af selvskadende adfærd
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens børn
43343 Praktik for F/I
42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I
48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis
40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud
47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde
42663 Tegn til tale
48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
47982 Understøttende undervisning i folkeskolen
48698 Unge i udsatte positioner
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
45368 Værdibaserede arbejdspladser


Uddannelse?

UddannelsesGuiden.dk kan du finde mere information om alle uddannelser der udbydes i Danmark. Herunder AMU-uddannelser på EPOS område.

EfterUddannelse.dk kan du ansøge og tilmelde dig de enkelte AMU-uddannelser vha. NemId. Her kan du også søge om VEU-godtgørelse for tab af løn eller mulighed for arbejde i forbindelse med deltagelse i en AMU-uddannelse.

VEU-Center.dk kan du finde dit nærmeste VEU Center, der kan rådgive medarbejdere, virksomheder og ledige om mulighederne for voksen- og efteruddannelse. Herunder AMU-uddannelser.