• Print
  • Print

Udvalgets principper for AMU prøver

Fællesudvalget for erhvervsrettede velfærdsuddannelser (FEVU) har i forbindelse med udviklingen af prøver på arbejdsmarkedsuddannelserne opsat principper for udvalgets ønsker til de færdigudviklede prøver.

Principperne har været styrende for kvalitetssikringen af prøverne på udvalgets område.

Udvalgets principper:

  • At deltagerne på arbejdsmarkedsuddannelserne skal informeres om prøven inden opstart på uddannelsen.
  • At sværhedsgraden af prøven sigter mod, at deltageren kan bestå ved aktiv deltagelse på uddannelsen - uden hjemmearbejde.
  • At prøven er rettet mod uddannelsens målgruppe således, at deltagerne afprøves på relevant niveau og i relevant praksis.
  • At der tages hensyn til deltagere med skrive-læse-vanskeligheder, så der i højere grad er fokus på afprøvning af mundtlige og praktiske færdigheder, frem for skriftlige færdigheder.
  • At information om prøve og selv prøven er beskrevet i et enkelt og konkret sprogbrug.
  • At der gerne indgår illustrationer i prøverne frem for tekst for at tilgodese flere læringsstile.
  • At der er en tydelig beskrivelse af bedømmelsesgrundlag og bedømmelseskriterier, for at sikre retsgrundlaget ved eventuelle klagesager.
  • At deltagere med behov for afprøvning på særlige vilkår sikres muligheden for dette.