• Share
  • Print
  • Print

Augustseminar 2015

I år blev Augustseminaret traditionen tro afholdt på DSB kursuscenter Knudshoved den 13. - 14. august 2015

Er refleksionskompetence den vigtigste kompetence på EPOS' område i 2010'erne?

Arbejdsmarkedet, som EPOS udvikler uddannelser til, har udviklet sig hastigt de seneste 6-7 år. Det ses blandt andet af, at begrebet "paradigmeskift" indgår i mange beskrivelser af udviklingen, og det har sat et nyt fokus på behovet for ressourcer og potentialer hos medarbejderne.

De forandrede værdier og ændrede tankegange omkring tilrettelæggelsen af arbejdsopgaverne har ført til, at det er andre kompetencer, der lægges vægt på end for fx 10 år siden. Mange af disse kompetencer giver udfordringer i forhold til, hvordan de kan fremmes inden for rammerne for AMU.

På Augustseminaret blev de pædagogiske rammer og didaktiske muligheder for at fremme de prioriterede kompetencer drøftet - især med fokus på refleksionskompetencer.

De faglige temaer på seminaret er valgt ud fra, at de vil give viden og inspiration til nogle aktuelle, centrale faglige områder, samtidig med at de medvirker til at belyse behovet for at udvikle AMU deltagernes refleksionskompetencer.

Programmet kan ses her

Hent Refleksionshæfte

Hent Refleksion over egen praksis

Refleksionskompetence?

Hvad er baggrunden for idealet om refleksion?

Hvad er udfordringen for os som undervisere, i det store spørgsmål om at skabe refleksion hos andre? Hvordan kan vi som undervisere bedst muligt invitere vores deltagere til at reflektere? Hvad er det, deltagerne kan reflektere over i forhold til deres eget arbejde? Hvilke begreber, hvilket sprog og hvilke processer kan hjælpe både os og vores deltagere til at reflektere?

v/ Per Fibæk Laursen, professor, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU).

Hent slides

Tre faglige temaer

"På borgerens præmisser"

Rehabiliteringsdagsordenen på social- og sundhedsområdet er ikke ny, men præges af en fortsat udvikling i forståelsen af rehabilitering. Der opstår til stadighed nye tilgange til opgaveløsningen udsprunget af paradigmerne på feltet.

Der er fokus på individuelle ydelser og begreber som empowerment, borgerens selvbestemmelse og samskabelse har en høj prioritet. Det ligger også i det aktuelle paradigme, at se på samarbejdet med borger og pårørende ud fra en ressourceorienteret tilgang, ligesom det drøftes, hvordan man 'finder' borgerens motivation.

At samarbejde med borgeren ud fra disse tilgange til samspillet, kræver særlige kompetencer hos medarbejderen.  Der er behov for medarbejdere, der kan reflektere over egen rolle og praksis i forhold til at kunne samarbejde med borger og pårørende ud fra disse perspektiver og i denne kompleksitet. Vi tager udgangspunkt i erfaringer med forskellige metoder der kan understøtte medarbejdernes arbejde med feltet.

Hent slides

Hent litteraturliste

"Inklusion af børn med særlige behov – Dagtilbudsområdet"

Der er nu en række erfaringer på området, som har fokus på hvordan det lykkes bedst muligt, når alle børn, også børn med særlige behov, skal inkluderes i de almindelige, eksisterende dagtilbud.   

Vi retter fokus på de modsatrettede mekanismer på feltet såsom; hensynet til det enkelte barn med adfærdsudfordringer som for eksempel ADHD og gruppen af børn, værdier i forhold til fælles lighed og samtidige forventninger til individuelle tilgange, et større forældresamarbejde, øgede strukturelle forhold; herunder krav til bestemte metoder og koncepter.  

For at visionen og missionen med inklusionsarbejde lykkes, kræver ovenstående udfordringer, særlige kompetencer hos medarbejderne. Vi tager udgangspunkt i metodiske erfaringer fra det understøttende og forebyggende inklusionsarbejde, der styrker medarbejderne i at arbejde bevidst med dette område.

Hent slides

"Rehabilitering på voksenhandicapområdet"

Rehabiliteringsdagsordenen har efterhånden "vundet indpas" på voksenhandicap-området. Fokus på at øge borgerens grad af at være selvhjulpen, empowerment, inklusion i samfundslivet og deltagelse på arbejdsmarkedet på lige fod med andre, præger området, som i øjeblikket er omgivet af "udviklingsoptimisme" og i en form for normaliseringsbølge.

Omsorgsbegrebet kan i dette perspektiv siges at være på retræte. Borgeren skal realisere sit udviklingspotentiale, og i størst mulig udstrækning selv beslutte og tilrettelægge sit eget liv. Yderligere er det centralt at fastholde at habilitering også er  et vigtigt element i indsatsen, således at borgerens funktionsniveau fortsat vedligeholdes så vidt muligt.  

Udviklingen udfordrer den professionelles syn på borgere med handicap og deres udviklingspotentialer og kan stille spørgsmål ved medarbejdernes traditionelle måde at arbejde på. Samtidig er der ikke lige ressourcer og mulige potentialer hos alle borgere, inden for målgruppen og personalet kan opleve det som et pres, at der er blevet markant højere krav til målbare resultater og effekt for den enkelte borger med en funktionsnedsættelse.  

Der er brug for andre tilgange i opgaveløsningen og nye kompetencer hos medarbejderne. Vi sætter fokus på forskellige erfaringer med metoder, der hjælper og understøtter det konkrete arbejde omkring det rehabiliterende og habiliterende aspekt, der ofte er afhængig af en holdningsændring hos medarbejderne.

Hent slides

Relation og refleksion som bærende element for læring

Konfliktinstituttet - for offentligt ansatte arbejder i praksis med relation og refleksion som bærende element i store offentlige uddannelsesprojekter på tværs af faggrupper og fagområder. Deres primære fokus er udvikling af relations- og konfliktkompetencer i borgerkontakten.

Merete Hessel og Michael Juhl Fedders giver, ud fra deres prak-tiske erfaring, deres bud på, hvordan det er muligt at indtænke relation og refleksion som et integreret element i læringsproces-sen, samt hvilke forudsætninger der skal være til stede for at kunne facilitere læringsprocesser baseret på relation og refleksion.

Hent plancher

Relationel velfærd

Hvad er det egentlig, der virker? AskovFonden beskriver en relationel velfærdsmodel, der bygger på social inklusion og med udgangspunkt i, at sociale forandringer kun kan skabes i relatio-nen mellem mennesker.

v/AskovFonden

Hent plancher


Tilmeldingsfristen er overskredet.