• Print
  • Print

UC Diakonissestiftelsen Social- og sundhedsuddannelsen

Peter Bangs Vej 1, indg. G, 2. sal
2000 Frederiksberg

Tlf.: 38384770
Fax:

Hjemmeside: www.sosu.diakonissen.dk
E-mail: soc-sund@diakonissen.dk


Her ser du, hvilke uddannelser skolen er godkendt til.
Klik på uddannelsen for at få en kort beskrivelse:

Kode Title
42678 Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede
45818 Almen fødevarehygiejne
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
47261 Angst og depression hos ældre
46491 Anvend informationer fra internettet til jobbrug
42679 Arbejde med ældre i eget hjem
40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
47257 Arbejdet med totalkommunikation
40534 Arbejdsmarked, it og jobsøgning (F/I)
48049 Arbejdsmiljø 1 i faglærte og ufaglærte job
48050 Arbejdsmiljø 2 i faglærte og ufaglærte job
40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
45668 Assistenten i det tværgående samarbejde
47748 Assistenten som nøgleperson
49559 Avanceret sygepleje - palliativ indsats 2
46834 Borgere med kronisk sygdom
47259 Borgere med misbrugsproblemer
48402 Borgere med multisygdomme
47820 Borgernær forløbskoordination
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis
45573 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45567 Dansk som andetsprog for F/I, alment niveau
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45572 Dansk som andetsprog for F/I, basis
45569 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
45574 Dansk som andetsprog for F/I, udvidet niveau
42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre
48703 Deeskalerende kommunikation
42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter
49241 Det meningsfulde liv - mennesker med demens
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
49655 Dokumentation via digitale enheder i primærsektor
40392 Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job
42952 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.
47670 Faglig læsning
45511 Faglig læsning
45536 Faglig skrivning
47671 Faglig skrivning
48570 Faglig styring og dokumentation i FS III
45571 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
40137 Fagunderstøttende dansk som andetsprog for F/I
48102 Farmakologi i psykiatrien
45673 Farmakologi i somatikken
45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
47263 Fysisk genoptræning af borgere/patienter
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
45347 Grundlæggende faglig matematik
47669 Grundlæggende faglig matematik
47668 Grundlæggende faglig regning
45215 Grundlæggende faglig regning
48706 Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer
40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
46489 Informationssøgning på internettet til jobbrug
47968 Injektion af medicin
42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen
48569 Introduktion til det danske arbejdsmarked (F/I)
40533 Introduktion til et brancheområde (F/I)
42730 Introduktion til førstehjælp på jobbet
44371 Jobrelateret brug af styresystemer på pc
44979 Jobrelateret fremmedsprog med basalt ordforråd
44978 Jobrelateret fremmedsprog med nuanceret ordforråd
47733 Klinisk observation, refleksion og handling
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
40933 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm
44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje
46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
44627 Magt og omsorg
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
45622 Medarbejdernes personlige ressourcer i jobbet
48101 Medicinadministration
40121 Medvirken til pleje af borger med KOL
40126 Medvirken til rehabilitering
49489 Medvirken ved medicinadministration
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
40805 Mentoruddannelse for erfarne medarbejdere
44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede
44327 Omsorg for personer med demens
44782 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge
49633 Omsorg, pleje og praktisk hjælp, Covid-19
44784 Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
47474 Omsorgssystemer på PDA i hjemmeplejen
44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes
47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi
49637 Palliativ omsorg for mennesker med demens
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
42673 Personer med demens, sygdomskendskab
45362 Personlig udvikling til arbejde og uddannelse
47876 Pleje af den svært overvægtige borger
42683 Pleje og behandling af diabetikere
42682 Pleje og behandling af kræftpatienter
46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen
43343 Praktik for F/I
42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
49545 Praktikvejleder i tværprofessionelle læreprocesser
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent
48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
40503 Praktikvejlederens kommunikation med elev/lærling
45917 Praktikvejledning af eud-elever/lærlinge
42690 Praktisk hjælp til ældre
48979 Professionalisering af faglige relationer
45988 Projektorienteret arbejde
45987 Projektudvikling og gennemførelse
40999 Pædagogiske metoder i ældreplejen
40125 Rehabilitering som arbejdsform
47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet
45602 Samarbejde med pårørende
42933 Samarbejde med ældre om gode kostvaner
48478 Samspil med mennesker med ændret adfærd og demens
48089 Sang & musik i relationen med mennesker med demens
40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
40127 Selvstændigt arbejde med rehabilitering
16392 Social- og sundhedsassistenten som teamleder
40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder
48352 Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter
48351 Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
40601 Sosu-fagligt gerontologisk arbejde
47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet
48714 Sygepleje i den grundlæggende palliative indsats 1
49760 Sygepleje i den palliative indsats - Niveau 1
49092 Sygepleje til den akut syge indlagte patient
43461 Sårbehandling, behandlingskrævende sår
40878 Sårpleje, medvirken ved sårpleje
44785 Teamorganiseret hjemmepleje
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn
47262 Træning af borgere i eget hjem
40122 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL
42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter
49638 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens
47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
40935 Vejledning i forflytning
48879 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I
48880 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
49567 Velfærdsteknologisk ressourceperson i omsorgsarb.
45369 Videndeling og læring for medarbejdere
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling
45368 Værdibaserede arbejdspladser
42935 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider