• Share
  • Print
  • Print

Inspiration til undervisningen

Her kan du hente undervisningsmateriale, der kan inspirere til undervisningen på de enkelte uddannelser.

Kode Titel Inspirations-materiale Andre filer
5286 Hvad fejler den syge? 5286
5287 Arbejde med døende og afdøde patienter 5287
40121 Medvirken til pleje af borger med KOL 40121
40122 Tværfagligt og -sektorielt samarbejde om KOL 40122
40125 Rehabilitering som arbejdsform 40125
40126 Medvirken til rehabilitering 40126
40127 Selvstændigt arbejde med rehabilitering 40127
40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering 40128
40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven 40138
40138+40142 FKB 2223 e-læring.pdf
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde 40142
40138+40142 FKB 2223 e-læring.pdf
40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet 40144
IKV
40157 Arbejde med plejebørn i puberteten 40157
40596 Hverdagslivet som indsatsområde i sosu-arbejdet 40596
40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien 40597
40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet 40598
40599 Arbejde med sindslidende med misbrug 40599
40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder 40600
40601 Sosu-fagligt gerontologisk arbejde 40601
40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd 40606
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte
Metoder og værktøjer til digital læring
40607 Personlig hjælper og ledsager 40607
40624 Arbejdet med anbragte børns livshistorie 40624
40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud 40627
40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede 40821
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser 40823
40878 Sårpleje, medvirken ved sårpleje 40878
40933 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm 40933
40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem 40934
10 skarpe.pdf
40935 Vejledning i forflytning 40935
40937 Seksualitet og handicappede 40936 + 40937
40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien 40938
40939 Fagligt samarbejde i socialpsykiatrien 40939
40940 Sterilarbejdet på sygehusene 40940
40961 Børn og unge med psykisk syge/misbrugende forældre 40961
40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed 40962
40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn 40993
40999 Pædagogiske metoder i ældreplejen 40999
41251 Opsporing af selvskadende adfærd 41251
41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet 41687
41973 Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet 41973
Ungdomspædagogik i klubarbejde (online)
Lærervejl. i netbaserede klubkurser
Ungdomspædagogik i klubarbejde (til download)
42171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber 42171
42659 Interkulturel pædagogik 42659
42660 Børns leg 42660
Arbejdsbogen.xls
Klasseværelse.xls
Lærervejledning.pdf
42663 Tegn til tale 42663
42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde 42665
IKV
Metoder og værktøjer til digital læring - det pædagogiske område
Metoder og værktøjer til digital læring - SOSU-området
Samspil og relationer dag 3 Film 2
Samspil og relationer film - velkomst 1
42673 Personer med demens, sygdomskendskab 42673
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte
42674 Personer med demens, aktiviteter og livskvalitet 42674
IKV
42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre 42677
42678 Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre 42678
42682 Pleje og behandling af kræftpatienter 42682
42683 Pleje og behandling af diabetikere 42683
IKV
42684 Psykiatrisk suppleringsuddannelse 42684
42686 Deltagelse i udviklings- og aktiveringsprojekter 42686
42687 Udvikling og styring af aktiveringsprojekter 42687
42690 Praktisk hjælp til ældre 42690
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet 42834
42900 Palliativ omsorg for mennesker med demens 42900
42901 Støtte ved selvskadende adfærd 42901
42902 Uhensigtsmæssig adfærd og udadreageren ved demens 42902
42918 Arbejdet som dagplejer 42918
42920 Arbejdet som aflastningsfamilie 42920
42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede 42922
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m. 42929
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling 42930
42932 Inkontinens: Pleje, behandling og vejledning 42931 + 42932
42933 Samarbejde med ældre om gode kostvaner 42933
42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre 42934
42935 Værtskab og sociale rammer for ældres måltider 42935
42952 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m. 42952
43436 Hospicemetoder i praksis 43436
43461 Sårbehandling, behandlingskrævende sår 43461
43766 Interkulturel kompetence i jobudøvelsen 43766
44008 Pleje af patient med akut medicinsk sygdom 44008
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde 44274
Metoder og værktøjer til digital læring
44296 Forældresamarbejde i pædagogiske dagtilbud 44296
44298 Brugerindflydelse i pædagogisk praksis 44298
44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år 44299
44300 Børns udtryksformer 44300
44300_tillæg til inspirationsmateriale
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område 44312 SOSU område
44312 - Pæd. område
44327 Omsorg for personer med demens 44327
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte
IKV
44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje 44329
44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes 44342
44344 Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge 44344
44347 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt 44347
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser 44383
44431 Planlægning af pædagogiske aktiviteter 44431
44627 Magt og omsorg 44627
IKV
44771 Børn og natur 44771
44781 Netværksskab. aktiviteter f. ældre og handicappede 44781
44782 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge 44782
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet 44783
44784 Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer 44784
44785 Teamorganiseret hjemmepleje 44785
44798 Teater og drama i pædagogisk arbejde 44798
44829 Tilberedning og servering for patienter 44829
44834 Hospitalsserviceassistentens tværg. arbejdsfunkt. 44834
44855 Arbejdet som værkstedsassistent 44855, 2005 version
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde 44859
Bilag til inspirationsmateriale
Metoder og værktøjer til digital læring
44863 Mennesker med udviklingshæmning & rusmiddelmisbrug 44863
44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen 44864
44865 Børn og seksualitet 44865
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling 44886
45061 Forebyggelse og sundhedsfremme 45061
45315 Anbragte børns udvikling 45315
45545 Dansk som andetsprog for F/I, basis 45545
45563 Håndtering af data i virksomhedens it-systemer 45563
Borger.mdb (database)
45602 Samarbejde med pårørende 45602
45668 Assistenten i det tværgående samarbejde 45668
45673 Farmakologi i somatikken 45673
45746 Plejebarnets relation til plejefamiliens børn 45746
45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder 45747
45748 Netværksanbringelser 45748
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 45783
45989 Udarbejdelse af projektrapporter 45989
46834 Borgere med kronisk sygdom 46834
46835 Støtte ved kognitiv behandling 46835
46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen 46873
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn 46874
Metoder og værktøjer til digital læring
46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser 46977
47257 Arbejdet med totalkommunikation 47257
47258 Medvirken ved lægemiddelbrug i omsorgsarbejdet 47258
47259 Borgere med misbrugsproblemer 47259
47261 Angst og depression hos ældre 47261
47262 Træning af borgere i eget hjem 47262
47265 Social- og sundhedsassistentens arbejde i FAM 47265
47266 Sundhedspædagogik i omsorgsarbejdet 47266
47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk 47468
47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I 47485
47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi 47683
47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud 47732
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte
Metoder og værktøjer til digital læring
Underviser og kursist skema
47733 Klinisk observation, refleksion og handling 47733
47748 Assistenten som nøgleperson 47748
47749 Samarbejde med frivillige i velfærdsarbejdet 47749
47820 Borgernær forløbskoordination 47820
47871 Anbragte børn og unge med rusmiddelmisbrug 47871
47873 Arbejdet som familieplejer 47873, 2006 version
47265 nyt 2014
47876 Pleje af den svært overvægtige borger 47876
47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I 47940
47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde 47941
47968 Injektion af medicin 47968
47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient 47969
47970 Pt. med psyk. og/el. misbrug på somatisk sygehus 47970
47971 Pt. med demens på somatisk sygehus 47971
47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser 47981
47982 Understøttende undervisning i folkeskolen 47982
48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner 48040
48089 Sang & musik i relationen med mennesker med demens 48089
48093 Kliniske opgaver i almen praksis 48093
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde 48096
48101 Medicinadministration 48101
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte
48102 Farmakologi i psykiatrien 48102
48116 Arbejdet som omsorgsmedhjælper 48116
48215 Arbejdet med personer med autismespektertilstande 48215
48216 Mennesker med funktionsnedsættelse og psyk. lidelse 48216
48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning 48217
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever 48256
Afprøvning af læringsudbytte som et pædagogisk redskab
Gode spørgsmål til afprøvning af læringsudbytte
Inspiration til e-læring
Metoder og værktøjer til digital læring
48295 Voksenhandicap - omsorg, sundhed og pædagogik 48295
48351 Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere 48351
48352 Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter 48352
48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning 48381
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring 48382
48383 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, EUX, Talent 48383
48384 Den styrkede pædagogiske læreplan 48384
48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal 48390
48402 Borgere med multisygdomme 48402
48415 Voksenhandicap - aldring og demens 48415
48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper 48430
48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde 48431
48570 Faglig styring og dokumentation i FS III 48570
48571 Arbejdet som netværksplejefamilie 48571
48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund 48600
48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud 48667
48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner 48668
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde 48670
48698 Unge i udsatte positioner 48698
48703 Deeskalerende kommunikation 48703
48706 Helhedspleje af borgere med kroniske smerter 48706
48720 Klinisk psykiatrisk praksis 48720
48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet 48725
48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner 48726
48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis 48729
48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud 48730
48731 Børns sproglige udvikling 1 48731
48732 Børns kommunikation og sprog 2 48732
48733 Børn med sproglige udfordringer 3 48733
48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1 48734
48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2 48735
48765 Børn og unge med angst 48765
48879 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I 48879
48880 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II 48880
49456 Somatisk sygdom hos mennesker med sindslidelse 49456
49489 Medvirken ved medicinadministration 49489
49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien 49492