• Print
  • Print

Klynger

Klynge 1

40128 Tværsektorielt arbejde med rehabilitering
48670 Mentalisering i omsorgs- og relationsarbejde
40127 Selvstændigt arbejde med rehabilitering
45061 Forebyggelse og sundhedsfremme
47262 Træning af borgere i eget hjem
40821 Neurorehabilitering af senhjerneskadede
40126 Medvirken til rehabilitering
40125 Rehabilitering som arbejdsform

Klynge 2

44327 Omsorg for personer med demens
44783 Tidlig opsporing af demens i omsorgsarbejdet
42673 Personer med demens, sygdomskendskab

Klynge 3

48431 Digital læring og samarbejde i pædagogisk arbejde
40823 Patientsikkerhed og utilsigtede hændelser
48706 Helhedspleje af borgere med kroniske smerter
43461 Sårbehandling, behandlingskrævende sår
48880 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde II
48879 Velfærdsteknologi i det daglige omsorgsarbejde I
44782 Omsorg og etik i arbejdet med alvorligt syge
47683 Opsporing og omsorg ved dysfagi
46874 Tidlig opsporing af sygdomstegn
44342 Opsporing og forebyggelse af diabetes
47733 Klinisk observation, refleksion og handling

Klynge 4

48101 Medicinadministration
48102 Farmakologi i psykiatrien
47968 Injektion af medicin
49489 Medvirken ved medicinadministration
45673 Farmakologi i somatikken

Klynge 5

48402 Borgere med multisygdomme
40940 Sterilarbejdet på sygehusene
45783 Håndhygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
48093 Kliniske opgaver i almen praksis

Klynge 6

44829 Tilberedning og servering for patienter
5286 Hvad fejler den syge?
44344 Portører og hosp.serv.ass. kontakt m. psykisk syge
3848 Patienttransport og forflytning m.v.
5285 Forflytning og speciallejring
48103 Portørens og hosp.serv. ass. arbejde i FAM
44347 Portøren og hospitalsserviceass. som fast vagt
46836 Patientrelateret arbejde med døende og afdøde

Klynge 7

42923 Praktikvejl. af PAU- & sosuelever - særlig indsats
48381 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Overbygning
48382 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever, Ajourføring
48256 Praktikvejleder, PAU- og SOSU elever

Klynge 8

40600 Socialpædagogik og aktiverende metoder
40999 Pædagogiske metoder i ældreplejen
42834 Anerkendende kommunikation i omsorgsarbejdet
47969 Vejl. og rådg. i dialog med borger/patient
45602 Samarbejde med pårørende

Klynge 9

46977 Kvalitet i offentlige velfærdsydelser
48352 Sondeernæring for social- og sundhedsassistenter
44785 Teamorganiseret hjemmepleje
48570 Faglig styring og dokumentation i FS III
40138 Implementering af handleplaner ifølge serviceloven
48351 Sondeernæring for social- og sundhedshjælpere
42952 Ernæringsscreening i ældreplejen m.m.
46873 Postoperativ observation og pleje i hjemmeplejen

Klynge 10

40598 Selvledelse og formidling i omsorgsarbejdet
44329 Kontaktperson i omsorg og sygepleje
42929 Innovation (sosu/pæd): Idéudvikling m.m.
47748 Assistenten som nøgleperson
42930 Innovation (sosu/pæd): Gennemførelse og formidling

Klynge 11

42934 Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
44784 Omsorgsarbejdet med ældre i leve- og bomiljøer
48096 Generel hygiejne i socialt og pædagogisk arbejde
47940 Introduktion til pædagogisk arbejde F/I
42677 De almindeligst forekommende sygdomme hos ældre
42690 Praktisk hjælp til ældre
42678 Aktivering og sygdomsforebyggelse hos ældre
40606 Arbejdsmiljø i sosu-arbejdet - etik og adfærd
40934 Forflytning og speciallejring i borgerens hjem
40935 Vejledning i forflytning

Klynge 12

41687 Konflikthåndtering i sosu-arbejdet
47259 Borgere med misbrugsproblemer
40599 Arbejde med sindslidende med misbrug
40938 Grundlæggende arbejde i socialpsykiatrien
40933 Kontakt med sindslidende borgere i hjemmeplejen mm
40597 Arbejdet med recovery i psykiatrien

Klynge 13

48040 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner
42918 Arbejdet som dagplejer
47485 Pædagogmedhjælpere i daginstitutioner som F/I

Klynge 14

40144 Kollegial supervision på pæd.- eller sosuområdet
48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1
48730 Forældreinddragelse i pædagogiske dagtilbud
48384 Den styrkede pædagogiske læreplan
42659 Interkulturel pædagogik
42665 Samspil og relationer i pædagogisk arbejde
48489 Arbejdet med børnemiljø i dagtilbud
40142 Dokumentation og evaluering af pæd./sosuarbejde
48600 Anbragte børn og unge med anden etnisk baggrund
48725 Brede læringsmål og evaluering af læringsmiljøet
48726 Arbejdet med børn i udsatte positioner
48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
48729 Refleksionsmetoder i den pædagogiske praksis

Klynge 15

44299 Børns kompetenceudvikling 0-5 år
40962 Arbejdet med bevægelse, idræt og kropsbevidsthed
48731 Børns sproglige udvikling 1
40993 Arbejdet med for tidligt fødte børn
44300 Børns udtryksformer
48733 Børn med sproglige udfordringer 3
48732 Børns kommunikation og sprog 2
44771 Børn og natur
44864 Sociale medier i børne- og ungdomskulturen
47732 Leg og læring med digitale medier i dagtilbud
44887 Pædagogisk arbejde i skolefritidsordninger
48667 Mad og måltiders muligheder i dagtilbud

Klynge 16

42920 Arbejdet som aflastningsfamilie
45747 Arbejdet i pædagogiske døgntilbud og opholdssteder
47468 Samarbejde med plejebarnets forældre/netværk
48571 Arbejdet som netværksplejefamilie
40627 Samarb. med pårørende til unge/voksne i døgntilbud

Klynge 17

48217 Neuropædagogik og borgere med udviklingshæmning
48390 Arbejdet med lavaffektive metoder - Low Arousal
44627 Magt og omsorg
47257 Arbejdet med totalkommunikation
42663 Tegn til tale
47941 Didaktik og læring i pædagogisk arbejde
48430 Dokumentation og handleplaner - pæd. målgrupper
48668 Tidlig opsporing - børn i udsatte positioner
44859 Neuropædagogik som redskab i pædagogisk arbejde
44312 Sorg- og krisearbejde i omsorgs- og pæd. område
44886 Voldsforebyggelse, konfliktløsning og udvikling

Klynge 18

40157 Arbejde med plejebørn i puberteten
45315 Anbragte børns udvikling
48735 Læringsmiljø, børns motorik, sanser og bevægelse 2
48734 Børns motorik, sansning og bevægelse 1
49492 De retlige rammers betydning for plejefamilien
41973 Ungdomspædagogik og ungdomskultur i klubarbejdet
42171 Inkluderende aktiviteter og fællesskaber i klubber
48765 Børn og unge med angst
44274 Konflikthåndtering i pædagogisk arbejde
48698 Unge i udsatte positioner

Klynge 19

40937 Seksualitet og handicappede
48415 Voksenhandicap - aldring og demens
40607 Personlig hjælper og ledsager
42922 Akut nødhjælp til ældre og handicappede
47981 Mennesker med udviklings- og adfærdsforstyrrelser